Ry­a­nair skovler pen­ge ind

BT - - NYHEDER -

Ry­a­nair be­slut­te­de tid­li­ge­re på må­ne­den at luk­ke si­ne ba­ser i Dan­mark, da sel­ska­bet næg­te­de at bø­je sig for fag­be­væ­gel­sens krav. Det ir­ske lav­pris­sel­skab kan til gen­gæld glæ­de sig over, at pen­ge­ne fos­ser ned i den ir­ske pengekasse. I lø­bet af april, maj og ju­ni har Ry­a­nair tjent 1,83 mia. kr., hvil­ket er 25 pct. me­re end i den til­sva­ren­de pe­ri­o­de sid­ste år. be­kræft e det mal­te­si­ske me­di­es op­lys­nin­ger om, at den sav­ne­de dan­ske kvin­de er fun­det død.

» Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og am­bas­sa­den er i kon­takt med de på­rø­ren­de og de lo­ka­le myn­dig­he­der, « for­tæl­ler vagt­ha­ven­de.

En dansk kvin­de er iføl­ge det mal­te­si­ske me­die TVM fun­det død på øen Gozo nord for Mal­ta. Goog­le Maps

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.