’ DU VOLDT­OG

35 kvin­der står i en op­sigtsvæk­ken­de ar­ti­kel i New York Ma­ga­zi­ne frem, og for­tæl­ler om sku­e­spil­le­ren Bill Cos­bys mør­ke si­de

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

OVER­GREB

35 kvin­der står i New York Ma­ga­zi­ne frem og for­tæl­ler de­res op­sigt­væk­ken­de og rø­ren­de hi­sto­ri­er om, hvor­dan de an­gi­ve­ligt blev be­dø­vet og seksu­elt foru­lem­pet af he­le USAs tv- far Bill Cosby.

I 35 for­skel­li­ge, men al­li­ge­vel så ens hi­sto­ri­er for­tæl­ler kvin­der­ne om Bill Cos­bys mør­ke si­de. En si­de, der står i stærk kon­trast til hans per­fek­te ima­ge som fa­mi­lie­fa­de­ren, der al­tid kun­ne for­tæl­le si­ne tv- børn - og re­sten af Ame­ri­ka - hvad der var rig­tigt og for­kert.

Be­ret­nin­ger­ne er den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på 14 år med be­skyld­nin­ger, rets­li­ge for­lig og for­ti­el­ser om næ­sten 40 års seksu­al- for­bry­del­ser, der har sendt Bill Cosby ned fra be­røm­mel­sens tinder.

Han er gå­et fra at væ­re den hyg­ge­li­ge fa­mi­lie­far He­at­hcliff Huxtab­le i tv- se­ri­en The Cosby Show til nu at væ­re an­sig­tet på en kul­tur, der ig­no­re­rer an­kla­ger om voldtægt. Som den ame­ri­kan­ske avis New York Daily News skrev på for­si­den i går: Bill Cosby er nu he­le ’ USA’s voldtægts­mand’.

For­ti­el­ser

De man­ge be­ret­nin­ger i ma­ga­si­net for­tæl­ler hi­sto­ri­en om en ræk­ke kvin­der, der for­søg­te at stå frem. Men an­kla­ger­ne blev ti­et ihjel, skri­ver New York Ma­ga­zi­ne.

Al­le­re­de i 2004 stod kvin­den An­drea Con­stand frem og for­tal­te, at Cosby hav­de be­dø­vet og be­fam­let hen­de. 12 an­dre kvin­der meld­te sig som vid­ner, men ef­ter­hån­den som de­res nav­ne kom frem, dø­de sa­gen.

De blev tru­et og skam­met til tavs­hed.

Det var først i 2014, at de man­ge an­kla­ger om seksu­el­le over­greb rig­tig bed sig fast. Og så væl­te­de Cos­bys ske­let­ter ud af ska­bet.

Ef­ter at en vi­deo med stand- up- ko­mi­ker Han­ni­bal Buress, der si­ger, at ’ Cosby vold­ta­ger kvin­der’, gik viralt, rul­le­de lavi­nen.

Me­re end 20 kvin­der stod frem og for­tal­te om over­greb, der var fo­re­gå­et fra mid­ten af 60’ er­ne og helt frem til 2004. Der­med er an­tal­let af kvin­der, der an­kla­ger Bill Cosby for over­greb, op­pe på me­re end 40.

Den tom­me stol

Ma­ga­s­in­for­si­den vi­ser 35 kvin­der og 36 sto­le. Den tom­me stol sym­bo­li­se­rer de man­ge kvin­der, der ik­ke tør stå frem, ef­ter de er ble­vet ud­sat for seksu­el­le for­bry­del­ser. El­ler de kvin­der, der ik­ke bli­ver hørt, når de en­de­lig står frem.

Ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af for­si­den og de man­ge stær­ke be­ret­nin­ger har bru­ge­re på de so­ci­a­le me­di­er ta­get hash­tag­get # TheEmp­tyChair (# DenTom­meStol, red.) til sig.

Næ­sten 10.000 gan­ge er hash­tag­get ble­vet brugt på blot 12 ti­mer, hvor fle­re for­tæl­ler om de­res eg­ne op­le­vel­ser med at for­sø­ge at stå frem ef­ter en voldtægt. Og hå­ber på, at kvin­der­nes be­ret­nin­ger kan hjæl­pe an­dre til at stå frem.

Som bru­ge­ren Ma­ca Flo­cka Fla­me skri­ver på Twit­ter.

’ Hver gang dis­kus­sio­ner om voldtægt duk­ker op på Twit­ter, bli­ver jeg min­det om, hvor­for jeg ik­ke an­meld­te, det, jeg var ude for,’ skri­ver hun.

Jour­na­li­sten Tan­zi­na Ve­ga ta­ler om for­si­den som et ek­sem­pel på, hvor­dan sam­fun­det ser på voldtægtsof­re.

’ Den tom­me stol er et kraft­fuldt ud­sagn om, hvor­dan vi ig­no­re­rer kvin­ders stem­mer og vid­nes­ud­sagn og om, hvor ban­ge kvin­der er for at stå frem,’ skri­ver Tan­zi­na Ve­ga, der er jour­na­list hos tv- sta­tio­nen CNN.

Bill Cosby har he­le ti­den af­vist at kom­men­te­re an­kla­ger­ne, som han har kaldt ryg­ter og for­søg på af­pres­ning.

Ja­ni­ce Ba­ker- Kin­ney

Beth Fer­ri­er

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.