Far­lig mo­bi­l­op

Din mo­bi­l­o­p­la­der er en brand­fæl­de om nat­ten

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

SIK­KER­HED

Din mo­bi­l­o­p­la­der kan smel­te, den kan gi­ve stød, og der kan gå ild i den. Størst er fa­ren, hvis du op­la­der din mo­bil­te­le­fon el­ler tab­let i so­fa­en el­ler i sen­gen, mens du sover. Selv­om ri­si­ko­en for, at der går ild i din op­la­der, er lil­le, ad­va­rer de sven­ske myn­dig­he­der nu mod at op­la­de, mens man sover.

Ad­vars­len kom­mer, ef­ter at svensk tv har af­slø­ret, at en lang ræk­ke af de op­la­de­re, der er smel­tet el­ler gå­et ild i, fak­tisk har le­vet op til myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger om CE- mærk­ning.

I EU skal al­le elek­tro­ni­ske pro­duk­ter væ­re CE- mær­ke­de, hvil­ket be­ty­der, at pro­duk­tet er sik­kert og le­ver op til mil­jøog han­dels­hen­syn.

Ik­ke de­sto min­dre er CE­mær­ket in­gen ga­ran­ti for, at der ik­ke kan gå ild i din mo­bi­l­o­p­la­der. Det vi­ser en gen­nem­gang, som svensk tv har la­vet, og som nu har få­et den sven­ske myn­dig­hed Elsik­ker­heds­vær­ket til at ud­sen­de en ad­var­sel om, at man ik­ke bør op­la­de sin mo­bil­te­le­fon el­ler tab­let, mens man sover.

» Man skal ik­ke gø­re det. Lad i ste­det mo­bi­len op un­der op­syn. For skul­le der gå no­get galt, selv­om ri­si­ko­en ik­ke er ret stor, kan man nå at re­a­ge­re, « si­ger Jo­ca Kostic, der er in­spek­tør ved Elsik­ker­heds­vær­ket, til SVT.

Gæl­der al elek­tro­nik

Den sven­ske myn­dig­hed anbefaler des­u­den, at man træk­ker op­la­de­ren ud af stik- til com­pu­te­ren, da han gik ud i køk­ke­net for at spi­se. Da han kom tilbage til com­pu­te­ren 20 mi­nut­ter se­ne­re, hav­de la­de­kab­let brændt hul i hans skri­ve­bord, li­ge­som Ni­co­lai Knud­sen og­så fik brændt hul i sin trø­je, ef­ter at han tog fat i den var­me led­ning.

Til trods for at der ik­ke ske­te me­re, har epi­so­den be­ty­det, at Ni­co­lai Knud­sen ik­ke me­re op­la­der sin te­le­fon el­ler tab­let om nat­ten.

» Hel­dig­vis op­da­ge­de jeg det hur­tigt. Men tænk, hvis det var sket om nat­ten, og te­le­fo­nen hav­de lig­get i en so­fa. Det kun­ne jo og­så væ­re sket for min fi­re- åri­ge dreng, « har Ni­co­lai Knud­sen for­talt til BT.

Tjek op­la­de­ren

Hos Sik­ker­heds­sty­rel­sen anbefaler man og­så, at for­bru­ge­ren tjek­ker sin op­la­der med jæv­ne mel­lem­rum.

» Man skal tjek­ke, at der ik­ke er ad­gang til strøm­før­en­de de­le, og at pla­stik­ken el­ler gum­mi- le­ge­rin­gen ik­ke er gå­et op, da slid kan gø­re det min­dre sik­kert. Det hand­ler om at kig­ge på la­de­ren og sik­re sig, at den er in­takt, da de strøm­før­en­de de­le kan væ­re far­li­ge, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Met­te Cramon og til­fø­jer, at det især er vig­tigt at hol­de øje med si­ne børns op­la­de­re: » Sær­ligt børn kan væ­re hår­de ved dem, og der­for bør man væ­re op­mærk­som på, at de ik­ke går i styk­ker. «

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.