Dan­kor­tet bli­ver an­gre­bet

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

KRI­MI­NA­LI­TET

Stig­nin­gen i mis­brug af al­min­de­li­ge dan­ske­res dan­kort er ste­get vold­somt de se­ne­ste fi­re år, og de kri­mi­nel­les me­to­der bli­ver sta­dig me­re kre­a­ti­ve. Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness i dag.

Iføl­ge dansk po­li­ti er an­mel­del­ser om kri­mi­na­li­tet i for­bin­del­se med dan­sker­nes ab­so­lut mest fo­re­truk­ne be­ta­lings­mid­del, dan­kor­tet, ste­get med 66 pro­cent.

Fra små 40 mil­li­o­ner kro­ner i 2010 - til 65,4 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år.

Og stig­nin­gen i an­tal­let af dan­kort­ty­ve­nes for­bry­del­ser er langt stør­re end dan­sker­nes brug af kor­tet, der kun er ste­get med 15 pro­cent i sam­me pe­ri­o­de.

Og det ser ud som om, dan­kort- kri­mi­na­li­te­ten har af­løst de tra­di­tio­nel­le bank­rø­ve­ri­er. Må­ske for­di ri­si­ko­en ved svin­del, mis­brug og ty­ve­ri på net­tet er langt min­dre.

I de før­ste seks må­ne­der af 2015 er der kun fo­re­ta­get fem fy­si­ske bank­rø­ve­ri­er her til lands. I 2014 var tal­let for he­le året 21.

I føl­ge bran­che­folk og po­li­ti skyl­des stig­nin­gen i kri­mi­na­li­tet med dan­kort, at ri­si­ko­en er langt min­dre. De kri­mi­nel­le er sam­ti­dig ble­vet me­re kre­a­ti­ve.

Iføl­ge po­li­ti­et er bag­mæn-

An­tal­let af tra­di­tio­nel­le bank­rø­ve­ri­er er fal­det til et mini­mum, mens kri­mi­na­li­tet via dan­kort og internet er ste­get vold­somt de se­ne­ste år. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.