’’

BT - - NYHEDER - Met­te Cramon, Sik­ker­heds­sty­rel­sen

kon­tak­ten, når man er fær­dig med at op­la­de. Sam­ti­dig bør man und­gå at op­la­de mo­bil­te­le­fo­nen i so­fa­en el­ler i sen­gen og i ste­det op­la­de mo­bi­len på en brand­sik­ker over­fla­de.

I Dan­mark er det Sik­ker­heds­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for sik­ker­he­den ved­rø­ren­de elek­tri­ci­tet og elek­tro­ni­ske pro­duk­ter. Hos Sik­ker­heds­sty­rel­sen er man enig i, at man ik­ke bør op­la­de om nat­ten, og det gæl­der bå­de op­lad­ning af mo­bi­ler, tab­lets og bær­ba­re com­pu­te­re, for­tæl­ler Met­te Cramon, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i Sik­ker­heds­sty­rel­sen.

» Vi anbefaler dels, at man ik­ke op­la­der sin te­le­fon, når man sover, men at man sam­ti­dig sør­ger for at op­la­de sin te­le­fon på et ik­ke brænd­bart un­der­lag. Det vil si­ge, at man ik­ke skal op­la­de sin te­le­fon, mens den lig­ger i so­fa­en el­ler på ho­ved­pu­den, men at man op­la­der den på fla­der, som er mas­si­ve, « for­tæl­ler Met­te Cramon.

Brænd­te hul i spi­se­bord

Nyheds­hi­sto­ri­er om mo­bi­l­o­p­la­de­re, der er smel­tet el­ler gå­et ild i, er ef­ter­hån­den og­så ble­vet me­re og me­re hyp­pi­ge.

Tors­dag kun­ne BT for­tæl­le om dan­ske Ni­co­lai Knud­sen, der i be­gyn­del­sen af juli op­le­ve­de, at la­de­kab­let til hans iPho­ne blev så varmt, at det smel­te­de, til trods for at te­le­fo­nen og der­med og­så op­la­de­ren kun var nog­le må­ne­der gam­mel.

Ni­co­lai Knud­sen var ved at over­fø­re billeder fra te­le­fo­nen

Vi anbefaler, at man ik­ke op­la­der sin te­le­fon, når man sover

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.