Po­li­ti­ker af­slø­ret med prosti­tu­e­re­de

La­bour- med­lem af det bri­ti­ske over­hus er sus­pen­de­ret ef­ter en vi­deo vi­ser ham i færd med at snif­fe ko­kain med prosti­tu­e­re­de

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKAN­DA­LE

Den 69- åri­ge bri­ti­ske po­li­ti­ker Jo­hn Sewel sy­nes fan­get i sit livs kri­se.

Søn­dag kun­ne tabloi­da­vi­sen The Sun brin­ge hem­me­li­ge op­ta­gel­ser af det skot­ske med­lem af over­hu­set, hvor han snif­fer ko­kain i sel­skab med to prosti­tu­e­re­de. Af­slø­rin­gen har ik­ke over­ra­sken­de vakt fu­r­o­re, og mandag har La­bour valgt at sus­pen­de­re Sewel, der sand­syn­lig­vis kan se frem til at bli­ve po­li­ti­an­meldt.

Fle­re par­ti­fæl­ler op­for­drer i stær­ke ven­din­ger Jo­hn Sewel til selv at for­la­de over­hu­set, som han blev ud­pe­get til i 1996.

I det he­le ta­get har de bri­ti­ske po­li­ti­ke­re ta­get skar­pt af­stand fra Sewels ad­færd. Baronesse Fran­ces D’Souza, der er for­mand for over­hu­set, kal­der vi­deo­en for ’ cho­ke­ren­de’ og ’ uac­cep­ta­bel’.

An­dre par­ti­fæl­ler og kol­le­ger kal­der ham for en ’ skænd­sel’ og en ’ skam­plet’.

Næst­for­mand for over­hu­set

Iro­nisk nok har Jo­hn Sewel selv væ­ret for­mand for et ud­valg, der har ud­for­met ret­nings­linjer for god ad­færd for med­lem­mer­ne af Over­hu­set. Den post har han dog al­le­re­de for­ladt, li­ge­som han har truk­ket sig som næst­for­mand for Over­hu­set, skri­ver BBC.

I den hem­me­li­ge vi­deo frem­sæt­ter Jo­hn Sewel og­så fle­re ra­ci­sti­ske kom­men­ta­rer. Un­der­vejs ærg­rer han sig ek­sem­pel­vis over, at der ik­ke er no­gen asi­a­ti­ske kvin­der til ste­de i sel­ska­bet, hvor­ef­ter han til­fø­jer:

» Asi­a­ti­ske kvin­der ser uskyl­di­ge ud, men man ved jo, at de er lu­de­re. «

The Sun fulg­te i går op på søndagens hi­sto­rie med en ræk­ke nye af­slø­rin­ger. På for­si­den brin­ger man ek­sem­pel­vis et bil­le­de af den 69- åri­ge po­li­ti­ker iført en oran­ge bh og en læ­derjak­ke til kvin­der.

Avi­sen kan sam­ti­dig for­tæl­le, at Jo­hn Sewel i uve­ty­di­ge ven­din­ger kri­ti­se­rer fle­re frem­træ­den­de med­lem­mer af det bri­ti­ske par­la­ment, her­i­blandt pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron, som han i en vi­deo kal­der for den » mest simp­le og over­fla­di­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, der no­gen­sin­de har væ­ret « .

Tid­li­ge­re mi­ni­ster

Jo­hn Sewel var en nær al­li­e­ret af La­bour- le­de­ren To­ny Blair, og han be­stred end­da en mi­ni­ster­post. Han har li­ge­le­des spil­let en frem­træ­den­de rolle i ar­bej­det med at ko­or­di­ne­re det po­li­ti­ske sam­ar­bej­de mel­lem Eng­land og Skot­land. Så­le­des er Sewel- kon­ven­tio­nen, der fast­sæt­ter ram­mer­ne for sam­spil­let mel­lem West­mi­ni­ster og det skot­ske par­la­ment, opkaldt ef­ter ham.

Pri­vat er Jo­hn Sewel gift, og har to børn. Han har hidtil af­stå­et fra at kom­men­te­re de sli­bri­ge vi­deo­er.

Den 69- åri­ge bri­ti­ske po­li­ti­ker Lord Jo­hn Sewel er ble­vet fil­met i færd med at snif­fe ko­kain sam­men med to prosti­tu­e­re­de. Avi­sen The Sun kun­ne på sin forside i går af­slø­re, at po­li­ti­et nu er gå­et ind i sa­gen og at Sewel har truk­ket sig fra po­li­tik.

Fo­to: Epa og The Sun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.