Kul­tur DE­LER SKÆB­NE

BT - - KULTUR - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Pe­ter Øl­holm Hans­son

DØDS­FALD

phan@ bt. dk

Nat­ten til i går blev end­nu et tragisk kapitel fø­jet til den af­dø­de ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de Whit­ney Hou­stons fa­mi­liesa­ga.

Ef­ter næ­sten et halvt år i ko­ma sov hen­des 22- åri­ge dat­ter Bob­bi Kri­sti­na Brown ind på Pea­ch­tree Chri­sti­an Ho­spi­ce i del­sta­ten Ge­or­gia. Det be­kræf­ter fa­mi­li­en over for fle­re ame­ri­kan­ske nyheds­me­di­er.

» Hun har en­de­lig få­et fred i Guds ar­me, « for­tal­te Bob­bi Kri­sti­na Browns fa­mi­lie til NBC.

» Vi vil ger­ne tak­ke al­le, der har vist de­res store støt­te og kær­lig­hed de sid­ste må­ne­der, « lød det end­vi­de­re fra fa­mi­li­en.

Fun­det liv­løs i ba­de­kar

Bob­bi Kri­sti­na Brown blev 31. ja­nu­ar i år fun­det liv­løs med ho­ve­d­et nedad i et fyldt ba­de­kar i sit hjem i Roswell lidt uden for stor­by­en At­lan­ta.

Hun blev bragt til Emory Uni­ver­si­ty Ho­spi­tal i At­lan­ta, hvor læ­ger­ne genop­li­ve­de hen­de, men ef­ter­føl­gen­de blev Bob­bi Kri­sti­na Brown lagt i me­di­cinsk ko­ma.

Si­den fulg­te skif­ten­de mel­din­ger om hen­des til­stand. I maj må­ned kom hen­des mor­mor - Cis­sy Hou­ston - så med en ned­slå­en­de mel­ding i et in­ter­view med En­tertain­ment To­night.

» Hun gør ab­so­lut in­gen frem­skridt. Hun er ik­ke død end­nu. Men det er op til Gud, « lød det den­gang fra Cis­sy Hou­ston til det ame­ri­kan­ske me­die.

De­ler sin mors skæb­ne

For godt en må­ned si­den - i slut­nin­gen af ju­ni - be­slut­te­de fa­mi­li­en til den 22- åri­ge kvin­de at over­fø­re hen­de til et ho­spi­ce, ska­der­ne i den un­ge kvin­des hjer­ne var sim­pelt­hen for store til, at hun kun­ne kæm­pe sig tilbage til li­vet. Der­for kom­mer nyhe­den om hen­des død ik­ke som den store over­ra­skel­se.

Bob­bi Kri­sti­na Browns alt for tid­li­ge død har uhyg­ge­li­ge lig­he­der med hen­des mors tragi­ske skæb­ne.

Den 11. fe­bru­ar 2012 blev san­ge­r­in­den med den store stem­me, Whit­ney Hou­ston, fun­det druk­net i et ba­de­kar på sit ho­tel­væ­rel­se på Be­ver­ly Hilt­on Ho­tel. Ob­duk­tions­rap­por­ten vi­ste se­ne­re, at Whit­ney Hou­ston blandt an­det var på­vir­ket af ko­kain. Men ud af det blå duk­ke­de R& B- san­ge­ren Bob­by Brown op - par­ret blev gift, og de fik sam­men dat­te­ren Bob­bi Kri­sti­na. I med­gift fra Bob­by Brown fik Whit­ney Hou­ston dog og­så et om­fat­ten­de al­ko­hol- og stof­mis­brug, som føds­len af Bob­bi Kri­sti­na desvær­re ik­ke sat­te en stop­per for.

hit­ney Hou­ston blev i 2007 skilt fra Bob­by Brown, og hun gik fle­re gan­ge i be­hand­ling for sit mis­brug, men det end­te al­li­ge­vel med at ta­ge li­vet af hen­de. Knap tre år se­ne­re fulg­te Bob­bi Kri­sti­na på tragisk vis i sin mors fod­spor.

Iføl­ge NBC fast­hol­der po­li­ti­et, at hæn­del­sen i ja­nu­ar var en ulyk­ke. Dog har Bob­bi Kri­sti­nas kæ­re­ste Ni­ck Gor­don fle­re gan­ge væ­ret i me­di­er­nes sø­ge­lys - blandt an­det har han væ­ret an­kla­get for at ha­ve over­fal­det hen­de, få ti­mer før hun blev fun­det liv­løs i ba­de­kar­ret.

W

Whit­ney Hou­ston blev 11. fe­bru­ar 2012 fun­det druk­net i et ba­de­kar på sit ho­tel­væ­rel­se på Be­ver­ly Hilt­on Ho­tel. Tre år se­ne­re blev dat­te­ren Bob­bi Kri­sti­na Brown fun­det liv­løs - og­så i et ba­de­kar. Nat­ten til i går sov Bob­bi Kri­sti­na ind på et ho­spi­ce. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.