Hol­lywood­stjer­ner i sorg

BT - - KULTUR - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Pe­ter Øl­holm Hans­son

angst­symp­to­mer.

ja­nu­ar i år blev hun li­ge­som sin mor fun­det liv­løs i et ba­de­kar. Hun blev fun­det i hjem­met uden­for At­lan­ta af en ven til hen­des kæ­re­ste Ni­ck Gor­don.

blev eft er­føl­gen­de genop­li­vet og lagt i kun­stig HVIL I FRED Mis­sy El­li­ot så­le­des på Twit­ko­ma, men ter.hun hav­de lidt uop­ret­te­lig hjer­neska­de. en ame­ri­kan­ske rap

ind 26. juli på et ho­spi­ce per og mu­sikpro­du­cer Puff i den ame­ri­kan­ske del­stat Dad­dy min­des og­så den Ge­or­gia. un­ge kvin­de på Twit­ter

med et ’ Hvil i fred’ .

31.

Hun

Sov Et væld af ame­ri­kan­ske mu­sik- og fi lm­stjer­ner har sat sig til ta­ster­ne for at sen­de de­res sid­ste hil­sen til Bob­bi Kri­sti­na Brown, eft er hun sov ind nat­ten til mandag dansk tid.

Som dat­ter af san­ge­r­in­den Whit­ney Hou­ston og R& Bsan­ge­ren Bob­by Brown var Bob­bi Kri­sti­na Brown født ind i top­pen af den ame­ri­kan­ske mu­sik­bran­che, og hen­des alt for tid­li­ge død er be­stemt ik­ke gå­et ube­mær­ket hen.

’ Mit hjer­te er i sand­hed tungt. Hvil i fred med din mor. Sen­der bøn­ner til Brown- og Hou­ston- fa­mi­li­er­ne’, skri­ver san­ge­r­in­den

’ Fred til sidst’

Den ame­ri­kan­ske tal­ks­how- dron­ning Oprah Win­frey sen­der og­så sin hil­sen til Whit­ney Hou­stons dat­ter. ’ Fred til sidst’, skri­ver hun eft er­fulgt af # Bob­biKri­sti­na.

31. ja­nu­ar i år blev Bob­bi Kri­sti­na Brown fun­det liv­løs med ho­ve­d­et nedad i et ba­de­kar. De eft er­føl­gen­de må­ne­der til­brag­te hun på for­skel­li­ge be­hand­lings­ste­der. I ju­ni blev Bob­bi Kri­sti­na over­ført til Pea­ch­tree Chri­sti­an Ho­spi­ce i Ge­or­gia, eft er fa­mi­li­en hav­de op­gi­vet hå­bet om, at hun vil­le gen­vin­de sin be­vidst­hed.

Tal­ks­how- vær­ten Oprah Win­frey er en af de man­ge ken­dis­ser, der på Twit­ter har sendt en sid­ste hil­sen til Bob­bi Kri­sti­na Brown, der var gæst hos Oprah knap en må­ned ef­ter mo­de­rens død i 2012. Fo­to: Scre­en­grab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.