Ver­dens­bor­ge­ren fra Sva­ne­ke

BT - - NAVNE -

men her­u­d­over rum­mer for­fat­ter­ska­bet om­trent li­ge så man­ge prosaud­gi­vel­ser: ro­ma­ner og novel­ler og ad­skil­ligt an­det.

’ Stille da­ge i Sva­ne­ke’ hed­der et digt fra ’ Må­nens bag­si­de’, og det er selv­føl­ge­lig en sørg­mun­ter hil­sen til Hen­ry Mil­ler og en tid, der var en­gang. Pe­ter Poul­sen er nem­lig in­tet min­dre end en lit­terær ver­dens­bor­ger. Og med ham ved sin si­de kan man trygt be­gi­ve sig i kast med en lang ræk­ke af ver­dens­lit­te­ra­tu­rens mester­vær­ker, fra Bau­delai­re til Bor­ges, som han har over­sat fra spansk, fransk og po­rtu­gi­sisk, og for den ind­sats har han fortjent mod­ta­get Dansk Over­sæt­ter­for­bunds Ærespris. Og­så for­dansk­nin­gen af prins Hen­riks før­ste digtsam­lin­ger på­tog han sig.

Pe­ter Poul­sens for­fat­ter­skab af­spej­ler ten­den­ser i de se­ne­ste 50 års dan­ske lit­te­ra­tur. De før­ste digtsam- lin­ger fra 1960er­ne bæ­rer ty­de­ligt præg af tiå­rets mo­der­nis­me og af Rifb jergs og Ørns­bos tid­li­ge vær­ker. Men et halvan­det år langt op­hold i Bra­si­li­en fi k ind­fl ydel­se på hans ef­ter­føl­gen­de digt­ning. Sam­fund­skri­tik og en ud­talt so­ci­al in­dig­na­tion blev cen­tra­le ele­men­ter i for­fat­ter­ska­bet, og sam­ti­dig blev hans sprog­li­ge ud­tryks­form me­re en­kel og li­ge­frem med et bud­skab, som ik­ke skul­le skju­les bag en mur af ord­bil­le­der: ’ Bliv fra mig med al­le te­o­ri­er om dig­tets æste­tik,’ skrev han i et digt i det tiår, hvor knækprosa­en holdt sit ind­t­og.

Skæ­ve ek­si­sten­ser

Det kon­kre­te hver­dags­liv og den nær­væ­ren­de ek­si­stens blev om­drej­nings­punk­tet i for­fat­ter­ska­bet, som om­kring 1980 og­så blev be­ri­get med de før­ste ro­ma­ner, ’ Freud, Jung og de an­dre’ og ’ Mirak­let i Van­lø­se’, hvori der op­træ­der et bro­get per­son­gal­le­ri af sam­fun­dets skæ­ve ek­si­sten­ser, men hvor skil­drin­gen af en sørg­mo­dig hver­dag bry­des af en vildt­vok­sen­de fan­ta­si og en un­der­fun­dig og lun hu­mor.

En lit­terær stem­me

’ Som mu­sik om nat­ten’ hed­der en sam­ling novel­ler fra 1982, men det kun­ne og­så væ­re over­skrift en på Pe­ter Poul­sens ly­ri­ske digt­ning, som umi­sken­de­ligt er præ­get af or­de­nes ryt­me og spro­gets mu­si­ka­li­tet.

Det er en op­le­vel­se at hø­re ham læ­se op af eg­ne tek­ster, men man­ge ken­der og­så hans ka­rak­te­ri­sti­ske stem­me fra højt­ta­le­ren, for ud over at væ­re over­or­dent­lig pro­duk­tiv som skøn­lit­terær for­fat­ter og over­sæt­ter ar­bej­de­de han i man­ge år som en slags alt­mu­lig­mand i lit­te­ra­tu­rens tje­ne­ste. I lange pe­ri­o­der var han re­dak­tør af ra­dio­ens for­skel­li­ge lit­teræ­re ma­ga­si­ner, han var re­dak­tør af det lit­teræ­re tids­skrift Fæl­leden og i 1990er­ne for­mand for Dan­ske Skøn­lit­teræ­re For­fat­te­re.

For år tilbage var han det nær­me­ste, man kun­ne kom­me en kø­ben­havnsk hjem­stavns­dig­ter, med en sær­lig ve­ne­ra­tion for Vester­bro og mil­jø­et om­kring Isted­ga­de. Han har og­så i en pe­ri­o­de haft bo­lig i dig­ter­lej­lig­he­den i Bak­ke­hu­set, men da hans hu­stru, for­hen­væ­ren­de sko­le­in­spek­tør Vi­be­ke Eske­sen, gik på pen­sion, fl yt­te­de par­ret til Sva­ne­ke på Born­holm.

Pe­ter Poul­sen har si­den be­gyn­del­sen af 80er­ne mod­ta­get Sta­tens Kunst­fonds livsva­ri­ge ydel­se, li­ge­som han gen­nem åre­ne er ble­vet til­delt en lang ræk­ke le­ga­ter og hæ­ders­be­vis­nin­ger.

Pe­ter Poul­sen læ­ser op fra prins Hen­riks digtsam­ling ’ Fri­hjul’. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.