Hvad na­bo­en så!

BT - - TV - THRILLER

Te­e­na­ge­ren Ka­le over­fal­der sin læ­rer og f år en fængsels­dom, der imid­ler­tid bli­ver mild­net til hus - ar­re­st iført elek­tro­nisk fod­læn­ke. Hvis Ka­le be­væ­ger sig me­re end 30 me­ter fra sin ho­ved­dør, ud­lø­ses en alarm, og ved gen­tag­ne over­træ­del­ser vil re­sten af dom­men skul­le af­so­nes i fængsel. Så der er ik­ke an­det for end at få ti­den til at gå. Eft er no­gen tid be­gyn­der tv og vi­deo­spil imid­ler­tid at mi­ste de­res at­trak­tion, og Ka­le be­gyn­der at stir­re ud ad vin­du­et. Ka­les store in­ter­es­se for den køn­ne As­hley i na­bo­hu­set bli­ver snart af­slø­ret. Hun bli­ver

GYSER/ DRA­MA imid­ler­tid sna­re­re smi­gret end sur, og sam­men med Ka­les kam­me­rat Ron­nie ka­ster de al­le tre sig over en ud­vi­det form for na­bo­over­våg­ning. En dag gør de en ube­ha­ge­lig op­da­gel­se: Gen­bo­en Mr. Tur­ner har en bil, der mat­cher po­li­tiets be­skri­vel­se af en bil, der er eft er­lyst i en mord­s­ag, og en aft en ser de no­get, der præ­cis lig­ner et mord på en ung kvin­de! Men sik­re kan de ik­ke væ­re. De så kun et glimt gen­nem vin­du­er­ne. Og hvem

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

THRILLER/ KO­ME­DIE vil i det he­le ta­get lyt­te til en straff et te­e­na­ger, der oven i kø­bet vil ha­ve svært ved at for­kla­re, hvor­for han ud­spio­ne­re­de sin na­bo? ( TV 2 Zulu)

To un­ge ( Sa­rah Ro­e­mer og Shia La­Beouf) får mi­stan­ke om, at der fo­re­går no­get uhyg­ge­ligt hos na­bo­en, men in­gen tror rig­tigt på ham. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.