LEWINSKYAFFÆREN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 27 år si­den 1988:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det be­ty der, at du er me­re følsom og nær­ta­gen­de end sæd­van­ligt. Det er vig­tigt, at du ik­ke ta­ger alt per­son­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger mas­ser af an­svar og plig­ter i luft en, som du sæd­van­lig­vis er god til. Men i dag skal der ik­ke så me­get til for at ir­ri­te­re dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke me­nin­gen, at du skal fi nde dig i hvad som helst. Der sker no­get i dag, som læg­ger op til, at du sæt­ter nog­le græn­ser el­ler si­ger fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er en per­son, som du træn­ger til en god og dyb sam­ta­le med. I dag er en god dag til det. Det er op til dig selv at ska­be en bed­re har­moni. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal nok ik­ke reg­ne med an­dres støt­te, når det gæl­der di­ne nye frem­tids­pla­ner. Men det skal helst ik­ke hol­de dig fra at fø­re dem ud i li­vet. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du mær­ker et sær­lig po­si­tivt over­skud til at kun­ne gø­re en for­skel. Du har lyst til at for­ny dig selv bå­de ar­bejds­mæs­sigt og pri­vat. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har rent fak­tisk bed­re vil­kår, end du må­ske selv går rundt og tror. Det er op til dig selv at tur­de ta­ge de nye skridt mod det nye, du øn­sker. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er en god kom­mu­ni­ka­tion mel­lem dig og de men­ne­sker, du er om­kring i dag. Du har lyst til at for­ny dig, og du hol­der dig ik­ke tilbage. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

140). ( Svær 52). ( Mid­del 23). ( Nem

Mo­ni­ca Lewin­sky ga­ran­te­res im­mu­ni­tet mod at for­tæl­le om sit for­hold til Bill Cl­in­ton. Lewin­sky på­stod at de hav­de haft ni mø­der af seksu­el ka­rak­ter. Cl­in­ton be­dy­re­de sin uskyld med or­de­ne ' I did not ha­ve se­xu­al re­la­tions with that wo­man', men se­ne­re måt­te han in­drøm­me, at det var sandt. Præ­si­den­tens ut­ro­skab før­te til en rigs­rets­sag mod Bill Cl­in­ton. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.