På­stand: Faxe vil­le

Re­dak­tør på Film­ma­ga­si­net Ek­ko, Claus Chri­sten­sen, på­står, at EM 1992- hel­ten Jo­hn Faxe Jen­sen har for­langt 10.000 kr. sort for at gi­ve et in­ter­view til bla­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ORD MOD ORD Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Film­ma­ga­si­net Ek­ko kom­mer med en op­sigtsvæk­ken­de an­kla­ge mod EM 92- hel­ten Jo­hn Faxe Jen­sen. Iføl­ge bla­dets re­dak­tør, Claus Chri­sten­sen, har den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler kræ­vet sor­te pen­ge for at med­vir­ke i et in­ter­view om­kring EM- tri­um­fen.

I au­gust er der pre­mi­e­re på fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’, der for­tæl­ler hi­sto­ri­en om den le­gen­da­ri­ske dan­ske EM- tri­umf i 1992, hvor stormag­ten Tys­kland i fi­na­len blev be­sej­ret af de un­der­tip­pe­de dan­ske­re. En be­gi­ven­hed, der tryl­le­bandt he­le na­tio­nen, og som si­den end­te som en vig­tig del af den dan­ske selv­for­stå­el­se og kul­tur­hi­sto­rie. græn­sen. Tid­li­ge­re har blandt an­dre Zen­tro­pa- di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk Jen­sen an­lagt en injuri­esag mod ma­ga­si­nets che­fre­dak­tør, Claus Chri­sten­sen, og jour­na­list Mik­kel Ko­fod.

Hvor­for fø­ler I jer nødsa­get til at de­le det på Fa­ce­book?

» Det ved jeg ik­ke, om vi gør. Men jeg har la­vet tons­vis af in­ter­view i fil­mens ver­den, og jeg har ik­ke op­le­vet før, at no­gen vil­le ha­ve pen­ge for at bli­ve in­ter­viewet. Jeg var lidt nys­ger­rig på, hvor­dan det fo­re­går i spor­tens ver­den, og hvad vo­res læ­se­re vil­le si­ge. Vi hav­de ik­ke reg­net med, at an­dre vil­le in­ter­es­se­re sig for det end vo­res Fa­ce­book- bru­ge­re. Vi sy­nes, det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at hø­re re­ak­tio­ner­ne på det. Vi har ik­ke selv mu­lig­hed for at sam­le pen­ge­ne sam­men, så det kun­ne jo væ­re, at no­gen vil­le gi­ve be­lø­bet, « for­kla­rer Claus Chri­sten­sen.

Men når han næv­ner sor­te pen­ge, som er ulov­ligt, ved I vel og­så, at det vil ska­be gen­lyd?

» Jeg hæn­ger mig ik­ke me­get i det med de sor­te pen­ge, da det selv­føl­ge­lig ik­ke var en mu­lig­hed for Ek­ko. Men selv­føl­ge­lig skal en na­tio­nal helt hol­de sin sti ren. Jeg er ba­re overrasket over, at han kræ­ve­de pen­ge. Det er en na­tio­nal be­gi­ven­hed, og det er en dej­lig film. Det er en hyl­dest og kær­lig­hed­ser­klæ­ring til spil­ler­ne. Det er må­ske den stør­ste dan­ske sport­s­præ­sta­tion no­gen­sin­de. Det vil vi vel al­le sam­men ger­ne væ­re med til at hu­ske og hyl­de. Vi har al­drig haft no­gen tid­li­ge­re, der har kræ­vet pen­ge og end­da et så be­ty­de­ligt be­løb, så det blev vi over­ra­ske­de over. «

BT har fore­holdt Jo­hn Faxe Jen­sen på­stan­den om de sor­te pen­ge, men han øn­sker ik­ke hver­ken at afel­ler be­kræf­te.

» Det har jeg slet in­gen kom­men­ta­rer til, da jeg ik­ke ved no­get om det, « si­ger Faxe, der dog ger­ne vil be­kræf­te, at han har snak­ket med Ek­ko om et in­ter­view.

» Ja, jeg har væ­ret i kon­takt med ma­ga­si­net, men jeg har ik­ke no­gen kom­men­tar ud over det. Jeg bli­ver først nødt til at se no­get kon­kret, in­den jeg kom­mer med en ud­mel­ding. Men det ly­der helt van­vit­tigt, « si­ger EM 92- hel­ten af­vi­sen­de.

’ Som­me­ren 92’ har pre­mi­e­re 27. au­gust.

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Jo­hn Faxe Jen­sen har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til Film­ma­ga­si­net Ek­kos på­stan­de om, at han har kræ­vet sor­te pen­ge for at gi­ve et in­ter­view ( bil­le­de th.). Fo­to: Claus Fi­sker,

scre­en­dump fra Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.