’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg bli­ver først nødt til at se no­get kon­kret, in­den jeg kom­mer med en ud­mel­ding Jo­hn Faxe Jen­sens svar på be

skyld­nin­ger­ne fra Ek­ko

I den sam­men­hæng hav­de Film­ma­ga­si­net Ek­ko for­søgt at sæt­te målsco­re­ren fra EM- fi­na­len mod Tys­kland, Jo­hn Faxe Jen­sen stæv­ne til et in­ter­view om fil­men og den store tri­umf. Pla­nen var, at Faxe skul­le se fil­men sam­men med sku­e­spil­le­ren Es­ben Smed, der net­op spil­ler rol­len som Faxe i fod­bold­fil­men.

Men så langt kom det ik­ke. Faxe vil­le ger­ne del­ta­ge i in­ter­viewet, men han kræ­ve­de en væ­sent­lig pen­ge­sum. Han til­bød og­så, at Ek­ko kun­ne be­ta­le be­lø­bet sort. Det for­tæl­ler Film­ma­ga­si­net Ek­kos re­dak­tør, Claus Chri­sten­sen.

» Hans krav var, at vi skul­le be­ta­le ham for at stille op til in­ter­viewet, 10.000 kro­ner sort el­ler 25.000 med skat. «

In­gen kom­men­ta­rer

Film­ma­ga­si­net Ek­ko del­te ef­ter­føl­gen­de hi­sto­ri­en på bla­dets Fa­ce­book- væg, hvor det har skabt hef­tig de­bat. Med til hi­sto­ri­en hø­rer, at Ek­ko er en kon­tro­ver­si­el stør­rel­se, der ik­ke er ban­ge for at ta­ge ting til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.