E ha­ve sor­te pen­ge Jo­hn Faxes op- og ned­t­u­re ef­ter spil­ler­kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ro­ni

TIRS­DAG 28. JULI 2015 Med Jo­hn Faxe Jen­sens på­stå­e­de krav om sor­te pen­ge for at la­de sig in­ter­viewe, kan der skri­ves end­nu et kapitel i hi­sto­ri­en om den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler. Her er et over­blik over, hvor­dan det er gå­et Jo­hn Faxe Jen­sen, si­den han stop­pe­de sin spillerkarriere. Dansk me­ster med Her­føl­ge Jo­hn Faxe Jen­sen bli­ver spil­len­de træ­ner i Her­føl­ge og kun­ne ik­ke ha­ve bedt om en bed­re start på sin træ­n­er­kar­ri­e­re. Det un­der­tip­pe­de hold sny­der fa­vo­rit­ter­ne og bli­ver dansk me­ster. Klub­ben ryk­ker dog ned den ef­ter­føl­gen­de sæ­son. Som den ene­ste for­sva­ren­de me­ster i Su­per­liga­ens hi­sto­rie.

As­si­stent un­der Laud­rup

Faxe bli­ver as­si­stent for Mi­cha­el Laud­rup i Brøndby og span­ske Ge­ta­fe. Det en­der med en suc­ces­fuld af­sked på sam­ar­bej­det, in­den han ka­ster sig over job­bet som ch­eftræ­ner.

Randers FC

6. ja­nu­ar 2009 skal Faxe ta­ge over fra den suc­ces­ful­de Co­lin Todd i Randers FC. Det bli­ver dog en kort for­nø­jel­se, da han bli­ver fy­ret 6. ok­to­ber sam­me år.

Bla­ck­burn

Ef­ter at ha­ve væ­ret ar­bejds­løs i halvan­det år får Faxe til­bud­det om at bli­ve as­si­stent i Bla­ck­burn. Men ef­ter ni må­ne­der bli­ver dan­ske­ren fy­ret igen.

Træ­ner i Fremad Ama­ger

Jo­hn Faxe Jen­sen ven­der først tilbage i træ­ner­rol­len i 2014, da han ta­ger over i 2. di­vi­sions­klub­ben Fremad Ama­ger. I sin før­ste sæ­son bli­ver det til en fjer­de­plads, og der­med for­mår han ik­ke at føl­ge op på klub­bens tred­je­plads fra året før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.