Ik­ke før­ste gang Faxe be­der om pen­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SI­DEN FILM­MA­GA­SI­NET EK­KO

stod frem med sin på­stand om Jo­hn Faxe Jen­sens krav om pen­ge for at gi­ve in­ter­view, er der ble­vet of­fent­lig­gjort fle­re ek­semp­ler, hvor EM- hel­ten fra 1992 har kræ­vet pen­ge el­ler ga­ver for at del­ta­ge i in­ter­view. Det skal dog næv­nes, at der ved dis­se epi­so­der ik­ke var snak om sor­te pen­ge.

1.

I bo­gen ’ Mi­cha­el Laud­rup - en gent­le­man i nye klæ­der’ skri­ver for­fat­ter­ne, at de ger­ne vil­le snak­ke med Faxe, da han var as­si­stent un­der Mi­cha­el Laud­rup i Brøndby og Ge­ta­fe. » Imid­ler­tid slog Jo­hn Jen­sen i ut­ve­ty­di­ge ven­din­ger fast, at han vil­le ha­ve pen­ge for at ta­le om Laud­rup, « står der i bo­gen.

2.

Se­ba­sti­an Stanbury, som er med­for­fat­ter til bo­gen ’ Drøm­meland’, der hand­ler om EMtri­um­fen i ’ 92, for­tæl­ler og­så, at Jo­hn Faxe Jen­sen kræ­ve­de pen­ge for at la­de sig in­ter­viewe til bo­gen.

3.

Mat­hi­as Buch Jen­sen, som er ra­diovært på P7 Mix, har og­så stif­tet be­kendt­skab med Faxes krav, da han skul­le la­ve et pro­gram til TV2 Ra­dio. Her in­si­ste­re­de Jo­hn Faxe Jen­sen på et par me­get go­de fla­sker rød­vin for at med­vir­ke i pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.