FØ­LER SIG FE

Ue­nig­hed mel­lem U21lands­holdspro­fi l og AGF- træ­ner Mor­ten Wieg­horst brød i aft es ud i lys lue

BT - - SUPER LIGA - FRU­STRA­TION Ja­nus Mulvad jamu@ bt. dk

Trods fi re po­int eft er Su­per­liga­ens to før­ste run­der og et spil, der op­for­drer til op­ti­mis­me i det aar­hu­si­an­ske, er der langt fra enig­hed mel­lem en af AGFs store pro­fi ler og træ­ne­ren.

Eft er går­da­gens 1- 1- re­sul­tat i op­ryk­ker­du­el­len mel­lem Vi­borg og AGF blev dis­kus­sio­nen om, hvor 22- åri­ge Jens Jøns­son skal spil­le, fl yt­tet fra tak­tik­tav­len i om­klæd­nings­rum­met ud til tænd­te ka­me­ra­er og svin­gen­de kug­le­pen­ne i fuld off ent­lig­hed.

» Det er vel en sag mel­lem Mor­ten og mig, men han og he­le om­ver­de­nen ved godt, at jeg ik­ke gi­der spil­le der­ne­de, og at jeg me­ner, jeg hø­rer til et an­det sted. Så­dan er det, « lød fra kon­se­kvent Jens Jøns­son til BT eft er kam­pen.

På U21- lands­hol­det spil­ler han på midt­ba­nen, sidst, AGF var i Su­per­liga­en, spil­le­de han der, men un­der Mor­ten Wieg­horst er Jens Jøns­son alt­så ik­ke læn­ge­re midt­ba­ne­spil­ler.

I ste­det er han at fi nde i det cen­tra­le for­svar, og det er be­stemt ik­ke en po­si­tion, der be­ha­ger stor­ta­len­tet.

» Ja, jeg har for­talt ham før, hvor­dan jeg har det med at spil­le der, « gen­tog en fru­stre­ret Jøns­son, da han blev spurgt til om, hvor­vidt der hav­de væ­ret di­a­log mel­lem ham og træ­ner Wieg­horst før ud­mel­din­gen i aft es.

Den ud­ta­lel­se vil­le AGFtræ­ne­ren ger­ne sva­re på. End­da med vil­lig­hed til at re­vur­de­re U21- lands­hold­spil­le­rens frem­ti­di­ge po­si­tion. Én ting er dog vig­tigt for Mor­ten Wieg­horst at slå fast.

» For et år si­den så jeg Jens pri­mært som for­sva­rer. Det er jeg hel­ler ik­ke så sik­ker på, jeg gør læn­ge­re, men det vig­tig­ste for en fod­bold­klub, det er, at spil­ler­ne ar­bej­der for hol­det. Jeg kan godt for­stå je­res ( pres­sen, red.) in­ter­es­se for si­tu­a­tio­nen, spe­ci­elt når der kom­mer lidt tvivls­om­me mel­din­ger fra spil­le­ren selv. Men én ting skal væ­re sik­kert; det vig­tig­ste i AGF er hol­det. Der er ik­ke no­gen, der er over hol­det. Han spil­ler. Og det gør han godt. Hvis han var så util­freds, hav­de han hel­ler ik­ke spil­let, som han gjor­de i dag. Men jeg vil da ger­ne med­gi­ve, at han godt kan spil­le på midt­ba­nen, « si­ger han til BT.

Diplo­ma­tisk

Sam­ti­dig af­vi­ser en diplo­ma­tisk Wieg­horst, at Jens Jøns­son ik­ke vil bli­ve prø­vet på midt­ba­nen se­ne­re i sæ­so­nen. Li­ge nu er mu­lig­he­der­ne i AGFs de­fen­siv dog små, og så læn­ge si­tu­a­tio­nen er så­dan, må Jøns­son fort­sat bi­de i det su­re æb­le.

» Men hvis man kig­ger på kam­pen i dag, så me­ner jeg, det var det rig­ti­ge at spil­le ham i mid­ter­for­sva­ret, når man ser på Vi­borgs og Ser­ge De­blés fart i off en­si­ven. Når det er så­dan, og vi har mu­lig­he­den med Jens, ja­men så spil­ler vi Jens der. «

Trods ue­nig­he­den mel­lem Jøns­son og Wieg­horst kan de dog glæ­de sig over en so­lid start i co­me­ba­ck­et til Su­per­liga­en. I AGFs 2- 1- sejr over Brøndby i pre­mi­e­ren var Jøns­son blandt hol­dets bed­ste, og hi­sto­ri­en gen­tog sig mod Vi­borg i aft es.

Om Jøns­son får sin vil­je og bli­ver ryk­ket frem på midt­ba­nen, vil vi­se sig, når AGF på søn­dag ta­ger imod Randers i et østjysk der­by.

TIRS­DAG 28. JULI 2015

AGFs Jens Jøns­son ( øverst i bag­grun­den) fø­ler sig fejl­pla­ce­ret helt ne­de i for­sva­ret og vil ger­ne op på midt­ba­nen. Ne­derst tv: Vi­borgs Ser­ge De­blé i du­el med AGFs Adri­an Lopez ( th.). Ne­derst th: Mor­ten Wieg­horst har få­et no­get at tæn­ke over. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.