’’

BT - - SUPER LIGA - Tro­els Bech om op­hæ­vel­sen af kon­trak­ten

Det er en kon­trakt­lig ting, som jeg ik­ke sy­nes, man skal cyk­le rundt i

Det var Brønd­bys tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør Per Rud, som præ­sen­te­re­de Ale­xan­der Szy­ma­nowski i Brøndby i eft er­å­ret 2013, og den ar­gen­tin­ske kant­spil­ler blev hur­tigt en pro­fi l i Su­per­liga­en.

Der gik da og­så kun et halvt års tid, før kra­vet fra man­ge Brøndby- fans blev gjort til vir­ke­lig­hed, og Ale­xan­der Szy­ma­nowski blev købt fri fra span­ske Recre­a­ti­vo de Hu­elva til en pris på – iføl­ge BTs op­lys­nin­ger – 4,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Mang­le­de spil­le­tid

Den 26- åri­ge Ale­xan­der Szy­ma­nowski kun­ne dog i sid­ste sæ­son ik­ke leve op til de fl ot­te præ­sta­tio­ner fra sin de­but­sæ­son, og det blev blan­det med spil­le­tid for den spil­le­lyst­ne spil­ler. Den kun­ne Brøndby ik­ke love ham, og der­for er han væk nu.

» Szy­ma­nowski er gle­det me­re og me­re ud af hol­det og har ik­ke spil­let me­get i de se­ne­re må­ne­der. Med den al­der, han nu har, vil han ger­ne spil­le me­re, og det kan man ik­ke ba­re leve med som klub og så si­ge, ’ det må du og­så hel­le­re ha­ve lov til, det er skønt’, når nu vi kun­ne for­e­ne det øn­ske med, at vi kun­ne få fri­gi­vet nog­le løn­kro­ner til at hen­te Ron­nie Schwartz ( er hen­tet på en etårig le­je­aft ale i fran­ske Guingamp, red.) i ste­det for. Så var der en ka­ba­le, som gav me­ning for os, « for­kla­rer Tro­els Bech.

Har Ale­xan­der Szy­ma­nowski da væ­ret for dyr løn­mæs­sigt?

» Det skal vi ik­ke de­le med an­dre end Ale­xan­der selv. Vi kan ba­re star­te med at si­ge, at vi og­så har nog­le øko­no­mi­ske mål i Brøndby, og når vi nu og­så ger­ne vil for­stær­ke os på af­slut­ter­po­si­tio­nen, var det om at fri­gø­re no­get øko­no­mi til det, og det gjor­de vi. «

» Vi har sagt far­vel til en spil­ler og god­dag til en spil­ler. Vi har ik­ke ind­kas­se­ret no­gen stør­re trans­fer i for­bin­del­se med Ale­xan­ders stop, og vi har ik­ke skul­let bru­ge en stør­re trans­fer for at få Ron­nie ind med det le­je­mål. Så vi har få­et ka­ba­len til at gå op og får brugt de pen­ge på en lidt bed­re må­de i for­hold til de be­hov, vi har nu, « til­fø­jer sport­s­di­rek­tø­ren, hvis klub den­ne som­mer og­så har sagt far­vel til Fer­han Ha­sa­ni, Mi­cha­el Fal­kes­gaard, Holm­bert Aron Frid­jons­son, Ni­ko­lai Laur­sen og Ari­el Nu­nez ( på le­je­aft ale), mens Te­emu Puk­ki, Chri­sti­an Jakob­sen, Magnus Eriks­son og Fre­de­rik Røn­now er hen­tet ind.

Luk ba­re vin­du­et

En spil­ler som Lukas Hra­decky er yder­li­ge­re meldt tæt på et skift e til Bun­des­liga­en, men står det til Tro­els Bech, kun­ne trans­ferak­ti­vi­te­ten sag­tens slut­te her for Brøndby.

» Det er i hvert fald en mu­lig­hed. Der er sta­dig fem uger tilbage af trans­fer­vin­du­et, og der kan nå at ske me­get ud og ind, men vi har og­så nog­le øko­no­mi­ske mål­sæt­nin­ger og har for­stær­ket os med en fem­te spil­ler nu. Grund­læg­gen­de vil vi ger­ne ha­ve fl ere for­stærk­nin­ger, men vi vil hel­ler ik­ke ha­ve for me­get ud­skift ning, for­di vi ger­ne vil ha­ve kon­ti­nu­i­tet. Vi er hel­ler ik­ke i en si­tu­a­tion, hvor vi kan ka­ste os ud i et shop­pin­ge­ven­tyr. Det er ik­ke en for­brugs­fest. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.