Brøndby le­jer plaff emi­ni­ster

BT - - SUPER LIGA - PLAF PLAF Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk jhe@ sporten. dk

Jep­pe Hel­kov Su­per­liga­klub­ben Brøndby le­jer den tid­li­ge­re Randers- an­gri­ber Ron­nie Schwartz hos fran­ske Guingamp.

Det dre­jer sig om en le­je­aft ale, der lø­ber sæ­so­nen ud, men det kan bli­ve til et læn­ge­re op­hold i Brøndby for Schwartz. Klub­ben har nem­lig sik­ret sig en købs­op­tion på an­gri­be­ren.

» Vi har væ­ret på ud­kig ef­ter en mu­lig­hed for at styr­ke vo­res off en­siv og der­med øge kon­kur­ren­cen om­kring star­top­stil­lin­gen. Der­for er det glæ­de­ligt, at det er lyk­ke­des at la­ve en aft ale med Guingamp og Ron­nie Schwartz, « si­ger Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech.

Målsco­rer

Han er over­be­vist om, at Schwartz har de for­nød­ne kva­li­te­ter til at bli­ve en suc­ces i Brøndby.

» Ron­nie har man­ge kva­li­te­ter, men det er klart, at hans ev­ne til at sco­re mål er en cen­tral del af pak­ken. Der­u­d­over har han ek­sem­pel­vis fær­dig­he­der­ne til at sæt­te an­dre op i off en­si­ven, og så ar­bej­der han sten­hårdt. Den de­di­ka­tion har vi al­le­re­de mær­ket i det­te for­løb, hvor Ron­nie har vist, at han vir­ke­lig vil Brøndby IF. Han har tid­li­ge­re be­vist sit værd i Su­per­liga­en, og med de er­fa­rin­ger, han har gjort sig i Frankrig, ser vi frem til at se ham tilbage på dansk græs til glæ­de for bå­de Ron­nie og Brøndby IF, « ly­der det fra Bech.

Ron­nie Schwartz har tid­li­ge­re spil­let i AaB, Randers og se­ne­st Guingamp. I Randers blev det til 89 kam­pe og 41 su­per­liga­mål.

Ron­nie Schwartz er klar til at plaf­fe for Brøndby.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.