Nye vin­de blæ­ser over Åda­len

Bed­re resultater og bed­re øko­no­mi gi­ver håb for frem­ti­den i OB

BT - - SUPER LIGA - FLY­VEN­DE START Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

OB har im­po­ne­ret alt og al­le, si­den Kent Ni­el­sen over­tog ro­ret. Ik­ke ale­ne er det ble­vet til mak­si­mum­po­int i de to før­ste su­per­liga­kam­pe. Rent spil­le­mæs­sigt har mand­ska­bet og­så vist tak­ter, der ik­ke er set i Åda­len, si­den Eric Djem­ba- Djem­ba og Pe­ter Uta­ka ud­gjor­de ry­gra­den på hol­det for år tilbage.

Men trods den go­de start har klub­bens sport­s­di­rek­tør, Jes­per Hansen, ik­ke svært ved at be­va­re be­ne­ne på jor­den.

» Vo­res sæ­son­start er et øn­skes­ce­na­rie i for­hold til den ud­skift ning, vi har haft – og de ting, vi har væ­ret igen­nem i de se­ne­re år. Men vi kan sag­tens se, at der sta­dig er mas­ser, vi skal ar­bej­de med. Der­for har vi hel­ler ik­ke pro­ble­mer med at få ar­me­ne ned, « si­ger han og for­tæl­ler, at der eft er som­mer­fe­ri­en er kom­met en helt an­den tro på tin­ge­ne i den fyn­s­ke klub.

» Der er in­gen tvivl om, at for­å­ret hand­le­de me­get om at red­de os fri af nedryk­ning. Det gav no­get med­vind i sej­le­ne, at det lyk­ke­des for os. Sam­ti­dig er vi ved at væ­re i mål med man­ge af de over­ord­ne­de ting og fandt en træ­ner på en lang­va­rig aft ale. Det har skabt gro­bund for den kon­ti­nu­i­tet, vi har eft er­lyst al den tid, jeg har væ­ret her. «

Øko­no­misk frem­gang

Rent øko­no­misk ser tin­ge­ne og­så bed­re ud end læn­ge i OB. Klub­ben er slup­pet af med et par af de lønt­un­ge spil­le­re, og der­for be­gyn­der Jes­per Hansen igen at kun­ne age­re på trans­fer­mar­ke­det, som han vil. Før Fester­sens an­komst har de brugt man­ge for­søg på at fi nde den helt rig­ti­ge an­gri­ber, og det skyl­des iføl­ge Jes­per Hansen net­op, at der har væ­ret et be­græn­set øko­no­misk rå­de­rum. – og det skal vi og­så væ­re go­de til. Men nog­le gan­ge er du nødt til at be­ta­le lidt for at få kva­li­tet. Det har vi mu­lig­hed for nu. Så da vi fi k mu­lig­he­den for at kø­be Fester­sen, var vi hel­ler ik­ke i tvivl. Det er den store for­skel. Vi er be­gyndt at få no­get rå­de­rum, så vi kan age­re i ste­det for at re­a­ge­re på trans­fer­mar­ke­det. «

Du si­ger, at det be­gyn­der at kla­re op øko­no­misk nu. Skyl­des det, at I før har la­vet for dy­re kon­trak­ter og hand­ler?

» Der er in­gen tvivl om, at vi har haft alt for store ne­ga­ti­ve resultater i regn­ska­bet, og det har fod­bol­den bå­ret en stor del af an­sva­ret for. Vi har væ­ret i en si­tu­a­tion, hvor vi skul­le ha­ve no­gen ud, før vi kun­ne få nye spil­le­re ind. Vi har i min tid ta­get spil­le­re ind, som vi godt vid­ste, må­ske ik­ke var en lang­tids­løs­ning, men som har hjul­pet med at gi­ve stør­re over­ens­stem­mel­se mel­lem ud­gift er og ind­tæg­ter. Fremad­ret­tet skal vi hen­te spil­le­re ind, vi tror, kan væ­re med til at op­fyl­de vo­res am­bi­tio­ner om at ven­de tilbage til top­pen. «

Ras­mus Falk og nyind­køb­te Ras­mus Fester­sen jub­ler ef­ter først­nævn­tes scor­ing til 3- 0 mod Ho­bro i sæ­sonåb­ne­ren. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.