Sol­bak­ken lover de­but til San­tan­der

BT - - SUPER LIGA - SPIL­LE­TID Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk mi­cd@ sporten. dk

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen I går var før­ste ar­bejds­dag for FCKs nye stjer­ne­an­gri­ber Fe­de­ri­co San­tan­der, og han kom­mer al­le­re­de i kamp i mor­gen, når FCK mø­der tjek­ki­ske Jablo­nec på ude­ba­ne i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen.

Fle­re jour­na­li­ster hav­de ta­get tu­ren til FCKs træ­nings­an­læg i går for at se nær­me­re på den ny­e­ste til­fø­jel­se til kø­ben­hav­ner­nes trup, Fe­de­ri­co San­tan­der.

Den 25- åri­ge an­gri­ber fra Pa­ragu­ay er hand­let dyrt ind hos Gu­a­ra­ni, og for­vent­nin­ger­ne er store. I går faldt alt pa­pir­ar­bej­de på plads med ar­bejds- og op­hold­stil­la­del­se.

Trods det store pres, der hvi­ler på San­tan­der, ta­ger han det he­le med ro.

» Jeg er me­get stolt og glad for at væ­re i en stor klub som FCK. Jeg vil ba­re kæm­pe og ar­bej­de for hol­det. «

Tæn­ker du over det store pris­skilt?

» Nej. Jeg ken­der Eu­ro­pa, for jeg har al­le­re­de væ­ret i Frankrig. Det her er min an­den chan­ce, og den vil jeg gri­be, for det er en stor mu­lig­hed, som jeg har få­et igen. «

Ga­ran­te­rer spil­le­tid

Og chan­cen kan han al­le­re­de gri­be, når FCK mø­der Jablo­nec i mor­gen. Det for­tæl­ler FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken.

» Han er i trup­pen al­le­re­de på ons­dag, og jeg er helt sik­ker på, at du får lov at se ham på ba­nen. Om det er fra start, el­ler om han kom­mer ind, ved jeg ik­ke, « si­ger Sol­bak­ken, der dra­ger pa­ral­lel­ler til den tid­li­ge­re ar­gen­tin­ske målstyv Her­nan Cre­spo, der i man­ge sæ­so­ner score­de mål på sam­lebånd for store klub­ber som Par­ma, Milan, La­zio, In­ter og Chel­sea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.