’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vi­be

Min indstil­ling til fod­bold har al­tid væ­ret, at det er no­get, jeg gør, for­di det er sjovt – og ik­ke for­di det er no­get, jeg skal bli­ve stin­ken­de rig af

» Jeg står ik­ke kun til an­svar over for mig selv, men og­så over for mig fa­mi­lie. Der­for skal jeg og­så kun­ne stå in­den for den be­slut­ning, jeg traf, i frem­ti­den. «

Helt kon­kret har Las­se Vi­be haft en tje­kli­ste, han har gen­nem­gå­et, når han har skul­let vur­de­re til­bud­de­ne. Den har in­de­holdt sport­s­li­ge hen­syn, fa­mi­lie­mæs­si­ge hen­syn, sko­ler i om­rå­det, in­fra­struk­tu­ren og an­dre lig­nen­de for­hold rundt om klub­ben.

» Når der er no­gen, der er in­ter­es­se­ret i dig, er den før­ste spon­ta­ne tan­ke al­tid, at man bli­ver glad og sy­nes, det er fedt. Det, tror jeg, gæl­der for al­le men­ne­sker, hvis man får at vi­de, at man er eft er­trag­tet. I næ­ste fa­se har jeg så for­søgt at kom­me over glæden og se på, hvad det re­elt vil­le in­de­bæ­re at si­ge ja. Her har jeg brugt min tje­kli­ste. Til sidst har jeg så lagt alt sam­men og set, hvor­dan min ma­ve­for­nem­mel­se var. Og her var den po­si­tiv med Brentford. «

» En ting er øko­no­mi, men det hand­ler og­så om, hvor­dan be­ta­lin­gen fal­der – og hvad der hø­rer med rundt om. Jeg har he­le ti­den haft den hold­ning, at det sted, jeg skul­le hen, vil­le jeg ha­ve be­søgt først. Det har jeg stil­let som krav, og det har nok og­så dul­met in­teres­sen lidt, at jeg ik­ke ba­re var pro­to­ty­pen på en fod­bold­spil­ler, der ba­re be­der om et tal og så sæt­ter sin un­der­skrift . «

Dan­ske­re hjæl­per

I Eng­land bli­ver Las­se Vi­be hold­kam­me­rat med An­dreas Bjel­land, li­ge­som der og­så er lands­mænd i den sport­s­li­ge le­del­se. Mens Flem­m­ing Pe­der­sen er an­sat som as­si­stent­træ­ner, er Ras­mus An­ker­sen sport­s­chef i klub­ben. Det har haft stor be­tyd­ning for Vi­bes valg.

» Det har gjort be­slut­nin­gen me­get nem­me­re. Bjel­land ken­der jeg fra lands­hol­det, og jeg har spurgt ham om, hvad det er for en klub. Ge­ne­relt har jeg få­et ind­tryk af, at det er en ut­ro­lig spæn­den­de klub, der er gen­nem en eks­plo­siv ud­vik­ling, « si­ger den tid­li­ge­re Göte­borg­spil­ler, der er sik­ker på, han nok skal slå igen­nem i Eng­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.