FOR­LØS­NIN­GEN

Jakob Fuglsangs Tour de Fran­ce blev ik­ke det helt store fest­fyr­vær­ke­ri – til stor ærg­rel­se for Fuglsang selv og ik­ke mindst ryt­te­rens per­son­li­ge træ­ner Ru­ne Lar­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EVA­LU­E­RING Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Jakob Fuglsangs per­son­li­ge træ­ner, Ru­ne Lar­sen fra AimHigh, er ær­ger­lig over, at den dan­ske Asta­na- ryt­ter ik­ke fik den helt store suc­ces­op­le­vel­se i årets Tour de Fran­ce. Træ­ne­ren er dog gan­ske til­freds med Fuglsangs præ­sta­tion.

Fuglsang gik ef­ter bjerg­trøj­en og eta­pe­sej­re, men det lyk­ke­des al­drig for Jakob Fuglsang, der slut­te­de som num­mer 23 i klas­se­men­tet - en ti­me og 25 mi­nut­ter ef­ter vin­de­ren Chris Froo­me. træ­ner Ru­ne Lar­sen der­i­mod klar til at gø­re.

» Rut­sje­ba­ne­tu­ren er jo, at Jakob ik­ke har få­et den for­løs­ning, som han kun­ne hå­be på i form af en­ten eta­pe­sej­re el­ler bjerg­trøj­en. Asta­nas stra­te­gi har væ­ret no­get an­det end det, der nød­ven­dig­vis var Jakobs stør­ste øn­ske, men det er nu en gang hol­det, der be­ta­ler hans løn, « si­ger Ru­ne Lar­sen.

I Ni­ba­lis tje­ne­ste

På det ka­sak­hi­ske hold, som Jakob Fuglsang fort­sæt­ter på de næ­ste to år ef­ter at ha­ve un­der­skre­vet sin nye kon­trakt un­der Tour de Fran­ce, har dan­ske­ren væ­ret ud­set som kap­ta­jn Vin­cen­zo Ni­ba­lis frem­me­ste hjæl­pe­ryt­ter - den så­kald­te løjt­nant.

På de før­ste ot­te- ti etaper var Fuglsangs rolle ude­luk­ken­de at sør­ge for sin kap­ta­jn, og det kom al­le­re­de til ud­tryk på an­den eta­pe, da Ni­ba­li styr­te­de li­ge ef­ter, at fel­tet var ble­vet split­tet op i den hol­land­ske si­de­vind. Fuglsang måt­te træk­ke sig fra den for­re­ste del af fel­tet for i ste­det at bru­ge si­ne kræf­ter på at mini­me­re kap­ta­j­nens tidstab.

» Det var ær­ger­ligt, at han skul­le bru­ge så man­ge kræf­ter i den før­ste uge af Tou­ren, og så hjalp det ham hel­ler ik­ke, at han styr­te­de al­le­re­de på en­kelt­star­ten i Utrecht ( før­ste eta­pe, red.). Jakob har ik­ke kørt det bed­ste Tour de Fran­ce, han kun­ne hå­be på, men han har kørt op­ti­malt i for­hold til det, som han er ble­vet bedt om af Asta­na, « si­ger Ru­ne Lar­sen.

Da Tour de Fran­ce- fel­tet ram­te Py­re­næ­er­ne og årets før­ste bjer­ge­ta­pe til La Pi­er­re- Saint- Martin, blev Vin­cen­zo Ni­ba­li par­ke­ret på den af­slut­ten­de stig­ning. Ita­li­e­ne­ren tab­te over fi­re mi­nut­ter til den su­veræ­ne vin­der af eta­pen, Chris Froo­me, og det fik Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, Asta­nas sport­s­li­ge boss, til at ud­rå­be Jakob Fuglsang som ny kap­ta­jn ef­ter 10. eta­pe.

TIRS­DAG 28. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.