’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jakob har vist, at han er dyg­tig nok til at kø­re med på de stør­ste bjer­ge­ta­per

2.

3. Ru­ne Lar­sen, per­son­lig træ­ner

for Jakob Fuglsang

Ef­ter­føl­gen­de har Jakob Fuglsang kaldt Tou­ren for en rut­sje­ba­ne­tur, der mest gik nedad, uden at han dog kon­klu­de­re­de i dyb­den på sin præ­sta­tion i det fran­ske eta­pe­løb. Det er

OP- OG NED- TOU­RE ( iføl­ge Ru­ne Lar­sen)

OP­TU­RE: 1. NED­T­U­RE: 1.

» Først og frem­mest er det jo vildt ær­ger­ligt, at han styr­te­de på grund af en mo­tor­cy­kel - det var vir­ke­lig uhel­digt og et godt bil­le­de på, at hel­det hel­ler ik­ke var med Jakob. «

» Jeg vil­le ger­ne ha­ve set ham kø­re sig fuldt ud på Al­pe d’Hu­ez, men han har for­ment­lig væ­ret bå­de men­talt og fy­sisk træt - men det var de an­dre ryt­te­re jo og­så. «

» Det var ær­ger­ligt, han skul­le bru­ge så man­ge kræf­ter de før­ste uger af Tou­ren på at hjæl­pe Ni­ba­li, men det var nu en gang hans rolle. «

2.

3.

» Fy­sisk var Jakob Fuglsang li­ge der, hvor han skul­le væ­re. Det kan godt væ­re, han går ned på en­kel­te etaper, men det er na­tur­ligt, når han har hjul­pet Ni­ba­li i star­ten el­ler går dybt i bru­gen af res­sour­cer i et ud­brud. Så er be­ne­ne der sjæl­dent da­gen ef­ter. «

» Det har væ­ret helt ty­de­ligt, at Jakob Fuglsang har væ­ret rig­tig godt kø­ren­de på fle­re af bjer­ge­ta­per­ne. Han har vist, at han er dyg­tig nok til at kø­re med på selv de stør­ste af slagsen, og vi må og­så hu­ske på, at det ik­ke er en skam at bli­ve num­mer to ef­ter Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( 12. eta­pe). «

» Han har væ­ret god til at ram­me de rig­ti­ge ud­brud. Der var li­ge en en­kelt eta­pe, hvor han ik­ke kom med trods fle­re for­søg, men det er alt­så ik­ke al­tid li­ge nemt at kom­me med i et ud­brud. Det skal væ­re de rig­ti­ge kon­stel­la­tio­ner af ryt­te­re blandt man­ge an­dre fak­to­rer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.