’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jakob har ik­ke kørt det bed­ste Tour de Fran­ce, han kun­ne hå­be på, men han har kørt op­ti­malt i for­hold til det, som han er ble­vet bedt om af Asta­na

Ru­ne Lar­sen, per­son­lig træ­ner

for Jakob Fuglsang

Desvær­re kom dan­ske­ren al­drig op at fly­ve på 11. eta­pe og tab­te i ste­det næ­sten 16 mi­nut­ter til eta­pe­vin­de­ren Ra­fal Ma­j­ka fra Tin­koff- Saxo, og så var rol­ler­ne i den øver­ste del af Asta­na- hie­rar­ki­et fluks tilbage til ud­gangs­punk­tet. Fuglsang har på lig­nen­de bjer­ge­ta­per måt­tet kig­ge langt ef­ter de go­de ben, men der er be­stemt og­så man­ge lys­punk­ter i dan­ske­rens Tour de Fran­ce, min­der Ru­ne Lar­sen om.

Mang­le­de hel­det

» Jakob har vist, at han er dyg­tig nok til at kø­re med på de stør­ste bjer­ge­ta­per. På eta­pen fra Lan­ne­mezan til Pla­teau de Beil­le ( 12. eta­pe, red.) blev han to­er ef­ter Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, og så må vi og­så ba­re si­ge, at han har mang­let hel­det an­dre ste­der - for ek­sem­pel da han blev væl­tet af en mo­tor­cy­kel på Col du Glan­don. Hvem ved, må­ske han hav­de sik­ret sig en eta­pe­sejr el­ler bjerg­trøj­en dér, hvis ik­ke det var sket. På trods af uhel­det præ­ste­re­de han al­li­ge­vel at kø­re tilbage til front­grup­pen, og det vid­ner alt­så om en god form, « si­ger Ru­ne Lar­sen.

Ru­ne Lar­sen har væ­ret 30- åri­ge Jakob Fuglsangs træ­ner, si­den Fuglsang var 17 år, og Ru­ne Lar­sen hu­sker ik­ke at ha­ve set dan­ske­ren i en bed­re form, end den han hav­de op til årets Tour de Fran­ce, hvor Fuglsang blandt an­det hav­de smidt nog­le ki­lo.

Desvær­re ud­mønt­e­de det sig ik­ke i den helt store for­løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.