UDE­BLEV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 28. JULI 2015 MI­CHA­EL VAL­GREN TIN­KOFF- SAXO

Lars Bak knok­le­de for den ty­ske sprin­ter An­dré Greipel, der vandt fi­re etaper i Tou­ren, og sør­ge­de for at væ­re med til at po­si­tio­ne­re ham i op­lø­bet. Dan­ske­ren var og­så fle­re gan­ge i ud­brud un­der Tou­ren og fik vist det dan­ske flag frem på den må­de. Ud­gik to da­ge før søndagens Champs- Èlysèes- eta­pe på grund af syg­dom, men fik stor ros af sport­si­di­rek­tø­ren Se­an Ya­tes og hol­de­jer Oleg Tin­kov un­der­vejs for sit ar­bej­de med at be­skyt­te Al­ber­to Con­ta­dor. God­kendt de­but.

I tre uger kæm­pe­de Jakob Fuglsang for eta­pe­sej­re og den prik­ke­de bjerg­trø­je – men og­så som løjt­nant for Vin­cen­zo Ni­ba­li – før søn­dag ram­te Pa­ris og Champs- Èlysèes, hvor kæ­re­sten Loulou ven­te­de på mål­stre­gen.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.