’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk Se­ba­sti­an Coe, vi­ce­præ­si­dent for det int. at­le­tik­for­bund Fo­to: AFP, USA To­day Sports

Af man­ge for­skel­li­ge grun­de har sporten brug for, at Usain slår tilbage i Bei­jing

SPRIN­TER- DYST

Det al­dren­de fæ­no­men Usain Bolt har læn­ge væ­ret pla­get af ska­der. Men det tog kun det ja­mai­can­ske lyn to gan­ge 9,87 se­kun­der at over­be­vi­se ver­den om, at han er klar til at ta­ge kam­pen op mod ame­ri­kan­ske Justin Gat­lin på 100 me­ter ved VM i Bei­jing sidst i au­gust.

Og det er nær­mest en hel at­le­tik­ver­den, der ån­der let­tet op ved sy­net af den 29- åri­ge Bolt, som delt­og ved fre­da­gens Di­a­mond League- stæv­ne i Lon­don. Bå­de i det ind­le­den­de he­at og i fi­na­len på 100 me­ter løb han 9,87 - beg­ge gan­ge i mod­vind på hen­holds­vis 1,2 og 0,8 se­kund­me­ter.

En præ­sta­tion, som send­te ja­mai­ca­ne­ren op på en delt sy­ven­de­plads på ver­dens­rang­li­sten, 13 hund­re­de- de­le af et se­kund lang­som­me­re end Justin Gatl­ins bed­ste tid, men som først og frem­mest send­te et sig­nal om, at Bolt er klar til at ta­ge kam­pen op med ame­ri­ka­ne­ren, hvis do­mi­nans på sprin­ter­di­stan­cen har re­det at­le­tik­ken som en ma­re i den­ne sæ­son.

Ube­sej­ret si­den 2013

Den 33- åri­ge ame­ri­ka­ner har væ­ret fuld­stæn­digt do­mi­ne­ren­de, men han slæ­ber rundt på en for­hi­sto­rie med to tid­li­ge­re ka­ran­tæ­ner. I 2001 fik han en to­årig ka­ran­tæ­ne på grund af et am­fe­ta­min- præ­pa­rat, som han hæv­de­de, at han ind­t­og på grund af syg­dom­men ADD.

» Sid­ste gang jeg så ef­ter, var folk, som ta­ger me­di­cin på grund af en syg­dom, ik­ke do­pe­re, « for­sva­re­de han sig tid­li­ge­re i år, hvor han og­så af­vi­ste, at han hav­de væ­ret vi­den­de om det stof, som før­te til en ny fi­re­årig ka­ran­tæ­ne i 2006. I ste­det har han hæv­det, at en mas­sør smur­te ham ind i en te­stoste­ron­hol­dig cre­me.

» Hvis jeg føl­te, at jeg på no­gen må­de øde­lag­de sporten, vil­le jeg stå frem og si­ge ’ ja, jeg er skyl­dig, jeg gjor­de det.’ Jeg har holdt fast i min hi­sto­rie ind­til nu, og jeg har væ­ret ær­lig, « sag­de Gat­lin, der er ube­sej­ret si­den 2013, og som i år en­ten har tan­ge­ret el­ler sat nye per­son­li­ge re­kor­der på 100 og 200 me­ter.

Fle­re for­ske­re har fast­slå­et, at man og­så se­ne­re i kar­ri­e­ren kan dra­ge for­del af den mu­ske­l­op­byg­gen­de ef­fekt, som de for­bud­te stoffer har haft, selv­om man ik­ke læn­ge­re bru­ger do­ping. Men Gat­lin me­ner selv, at hans ben er fri­ske, for­di de har haft godt af de fi­re års pau­se fra kon­kur­ren­cer:

» Jeg fø­ler mig, som om jeg er 26 el­ler 27. «

Må leve med mi­stan­ken

Al­li­ge­vel er det Bolt, der al­drig har væ­ret i nær­he­den af en do­ping­ka­ran­tæ­ne, som de fle­ste at­le­tikin­ter­es­se­re­de hol­der med ved VM.

Lang­di­stan­ce­lø­be­ren Mo Fa­rah send­te en hil­sen til Bolt, da eng­læn­de­ren vandt fre­da­gens 3.000 me­ter og brug­te ven­nens sej­rs­ge­stus, så der er in­gen tvivl om, hvem han hol­der med.

» Wow, Usain Bolt er tilbage. Ba­re kom an, Gat­lin. Ren sport re­ge­rer, « twe­e­te­de den tid­li­ge­re stjer­ne­lø­ber Liz Mc­col­gan- Nut­tall ef­ter Bolts sejr i Lon­don.

» Af man­ge for­skel­li­ge grun­de har sporten brug for, at Usain slår tilbage i Bei­jing, « sag­de Se­ba­sti­an Coe, vi­ce­præ­si­dent i det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund og tid­li­ge­re ver­dens­re­kord­hol­der på 800 me­ter, som læn­ge har ud­talt sig kri­tisk om Justin Gat­lin.

Usain Bolt har al­drig væ­ret mistænkt for do­ping, men på den an­den si­de må han li­ge som Tour- vin­de­ren Chris Froo­me leve med mi­stan­ken, når han kan sæt­te nye re­kor­der og do­mi­ne­re sprint­di­sci­pli­ner­ne, hvor kon­kur­ren­ter som Ty­son Gay og Gat­lin er ble­vet af­slø­ret som sny­de­re.

Bolt ret­ter ik­ke skyt­set mod Gat­lin, men han ta­ger af­stand fra Ty­son Gay, som tid­li­ge­re var hans nær­me­ste ri­val.

» Han var en kon­kur­rent, som holdt mig skarp. Da jeg fandt ud af, at han brug­te do­ping ... det er li­ge­som, når for­æl­dre har et barn, der svig­ter dem og gør no­get dumt. Jeg fø­ler, at han har svigtet bå­de mig og sporten, « sag­de Bolt tid­li­ge­re i et in­ter­view med Run­ner’s Wor­ld.

Hans fø­lel­ser over for Justin Gat­lin er næp­pe me­get an­der­le­des, selv­om han ik­ke vil si­ge det di­rek­te.

har Usain Bolt vun­det ved OL og VM Guld: 6 Sølv: 0 Bron­ze: 0 Guld: 8 Sølv: 2 Bron­ze: 0

For to år si­den var det Usain Bolt, der be­sej­re­de Justin Gat­lin ved VM- fi­na­len i Moskva. Det me­ste af at­le­tik­ver­den hå­ber på en gen­ta­gel­se ved VM i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.