Ar­gen­tinsk lands­holds­må­l­mand på plads i Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Man­che­ster Uni­ted fort­sæt­ter med at op­ru­ste. Nu hen­ter Pre­mi­er League- klub­ben den ar­gen­tin­ske lands­holds­må­l­mand Ser­gio Ro­mero, der kom­mer fra ita­li­en­ske Samp­do­ria.

Kø­bet af Ro­mero spar­ker igen gang i de ved­hol­den­de spe­ku­la­tio­ner om­kring David de Geas frem­tid hos eng­læn­der­ne. Den span­ske lands­holds­må­l­mand har læn­ge væ­ret ryg­tet til Re­al Madrid, og der­for har Uni­ted væ­ret på ud­gik eft er en er­stat­ning.

Yder­me­re har man væ­ret de­ci­me­ret på må­l­mand­spo­sten, da ma­na­ger Lou­is van Gaal kom på kant med re­ser­ven Vi­ctor Val­des, der reg­nes som fær­dig i klub­ben. Det eft er­la­der blot dan­ske An­ders Lin­de­gaard til må­l­mand­spo­sten. Men han får nu sel­skab af Ser­gio Ro­mero, der har fun­det de helt store ro­sen­de glo­ser frem om sin nye klub.

» Jeg er hen­rykt over at kom­me til Man­che­ster Uni­ted. At spil­le for ver­dens stør­ste klub er en drøm, der går i op­fyl­del­se. Lou­is van Gaal er en fan­ta­stisk ma­na­ger, og jeg kan ik­ke ven­te med at kom­me i gang med de nye ud­for­drin­ger, « si­ger Ro­mero til Uni­teds hjem­mesi­de.

Lou­is van Gaal ken­der Ro­mero fra hol­land­sk fod­bold, men han hu­sker ham spe­ci­elt fra VM i 2014.

» Ser­gio er en me­get ta­lent­fuld må­l­mand. Han var en ung ke­e­per, da jeg træ­ne­de AZ Alk­maar, så jeg er rig­tig glad for, at han kom­mer til Man­che­ster Uni­ted. Han le­ve­re­de et fan­ta­stisk VM sid­ste som­mer i Bra­si­li­en, selv­om det er no­get, jeg lyk­ke­ligt må glem­me, « si­ger van Gaal med hen­vis­ning til, at han på da­væ­ren­de tids­punkt var land­stræ­ner for Hol­land, som Ro­meros Ar­gen­ti­na be­sej­re­de i se­mi­fi na­len eft er straff es­parks­kon­kur­ren­ce.

Her strå­le­de Ro­mero med fl ere fl ot­te red­nin­ger.

Den ar­gen­tin­ske må­l­mand har skre­vet un­der på en tre­årig kon­trakt med op­tion på yder­li­ge­re et år.

Ar­gen­ti­nas lands­holds­må­l­mand, Ser­gio Ro­mero, skif­ter til Man­che­ster Uni­ted. Fo­to: AFP

Fi­lip Ji­cha kan væ­re på vej væk fra Ki­el pga. fejl­in­ve­ste­rin­ger. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.