Dansk da­me­hold skuff ede ved VM i bu­e­skyd­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM I DAN­MARK Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk

Det dan­ske dame recur­ve­hold i bu­e­skyd­ning kun­ne ik­ke leve op til bron­ze­me­dal­jer­ne ved se­ne­ste VM, da det i går tog hul på VM i bu­e­skyd­ning i København.

Hol­det - med Ma­ja Ja­ger, Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge og Na­ta­sja Bech - slut­te­de på en 19. plads, og det var ik­ke nok til at gå vi­de­re til ho­ved­run­den, som be­står af de 16 bed­ste hold.

Langt bed­re gik det for Ma­ja Ja­ger og Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge i de in­di­vi­du­el­le skyd­nin­ger, hvor beg­ge gik vi­de­re til næ­ste run­de. Her var Ma­ja Ja­ger bed­ste dan­sker med en 15. plads.

» Jeg er godt til­freds med min ind­sats. Det går lidt op og ned, som det al­tid gør, men jeg sy­nes, at det en­der helt ac­cep­ta­belt. Det er svært at sty­re, hvad de an­dre sky­der, men hvis man kig­ger frem, er det en fin placering, « si­ger Ma­ja Ja­ger.

Den 23- åri­ge bu­e­skyt­te, som fi k sølv ved Eu­ro­pe­an Ga­mes i ju­ni, har der­med sta­dig chan­cen for at gen­ta­ge sin stør­ste be­drift fra 2013, hvor hun vandt guld ved VM.

Det kræ­ver dog, at hun kom­mer vi­de­re fra næ­ste run­de, in­den fi na­ler­ne ven­ter i we­e­ken­den på Chri­sti­ans- borg Slots­plads. Her kan hun og re­sten af dan­sker­ne se frem til mas­siv op­bak­ning, da der er ud­solgt.

Iføl­ge ar­ran­gø­rer­ne bag ver­dens­mester­ska­bet be­ty­der det, at der duk­ker 1.000 per­so­ner op lør­dag og 1.250 søn­dag. Det er no­get, der glæ­der event­chef Mads Bang Aaen.

» Vi er ut­ro­ligt gla­de og stol­te af, at vi på VMs før­ste dag kan mel­de alt ud­solgt til VM- fi na­ler­ne. Det be­ty­der, at vi er ét skridt nær­me­re på at få skabt en fan­ta­stisk kulis­se i hjer­tet af København, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Ma­ja Ja­ger og Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge skal i ak­tion igen i mor­gen kl. 9.30.

Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge og Ma­ja Ja­ger, der her ses un­der en pau­se ved OL i 2012, for­må­e­de sam­men med Na­ta­sja Bech ik­ke at kva­li­fi­ce­re sig til næ­ste run­de i hold­kon­kur­ren­cen ved VM i bu­e­skyd­ning i København. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.