Ver­dens­stjer­ne tig­ger om klubs­kift e pga. gæld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FEJL­KØB Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Den tjek­ki­ske hånd­bold­spil­ler Fi­lip Ji­cha har i man­ge år væ­ret blandt de bed­ste spil­le­re i ver­den. Men Ji­chas uover­truf­ne ev­ner på hal- gul­ve­ne er ik­ke ble­vet af­spej­let i hans age­ren på bo­lig­mar­ke­det.

Fejlslag­ne in­ve­ste­rin­ger har ka­stet den to me­ter hø­je Ki­el­spil­ler ud i så store øko­no­mi­ske pro­ble­mer, at han nu tig­ger sin ty­ske klub om et salg.

» I øje­blik­ket har jeg man­ge søvn­lø­se næt­ter. Jeg har al­drig hå­bet, at jeg var nødt til at for­la­de den klub, som jeg el­sker så me­get. Jeg vil­le slut­te min kar­ri­e­re her. Men nu kan jeg kun be­de klub­ben om at sæl­ge mig om­gå­en­de, « si­ger han til den ty­ske avis Ki­e­ler Na­chri­ch­ten.

Det er in­ve­ste­rin­ger i ejen­dom­me, der er gå­et galt for ver­dens bed­ste hånd­bold­spil- ler an­no 2010. Ji­cha hå­ber, at Ki­el, som han har spil­let i si­den 2007, vil la­de ham skif­te til Bar­ce­lo­na, der er klar med en fi­re­årig kon­trakt, og iføl­ge Fi­lip Ji­cha er si­tu­a­tio­nen al­vor­lig.

» Si­tu­a­tio­nen er al­le­re­de ble­vet bed­re, men jeg må sta­dig bru­ge 40 pro­cent af min løn på det hver ene­ste må­ned. En kon­trakt med Bar­ce­lo­na til 2019 vil gi­ve mig den nød­ven­di­ge sik­ker­hed – spe­ci­elt i Spa­ni­en, hvor man og­så får løn, når man er syg, « si­ger Ji­cha.

» Et skift e vil­le hjæl­pe rig­tig me­get. På fi re år i Bar­ce­lo­na vil jeg tje­ne det sam­me, som jeg skal bru­ge fem år på i Ki­el. Jeg har be­slut­tet at ta­le åbent om min si­tu­a­tion. Det her er ik­ke let for mig. Jeg skam­mer mig over, at jeg er hav­net i det. Men jeg vil ger­ne for­kla­re mig, så Ki­els man­ge til­hæn­ger­ne ik­ke tæn­ker, at jeg er en ju­das, for­di det hand­ler om pen­ge. «

33- åri­ge Fi­lip Ji­cha har kon­trakt med Ki­el til 2016 med op­tion på end­nu ét år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.