Tin­kov er usik­ker på sin cy­kel­frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I sin blog på Cycling­news skri­ver Tin­koff - Saxos ejer, Oleg Tin­kov, at han ik­ke ved, om han fort­sæt­ter med at po­ste pen­ge i Wor­ldTour- hol­det i 2017 og fre­m­eft er.

Oleg Tin­kov har læn­ge kri­ti­se­ret den må­de, cy­kel­bran­chen fungerer på - sel­ve for­ret­nings­mo­del­len. Hol­de­ne skal sim­pelt­hen ha­ve fl ere ind­tæg­ter, me­ner han.

» Jeg er helt sik­kert in­vol­ve­ret med hol­det i 2016, men jeg ved ik­ke med 2017 end­nu. Må­ske, må­ske ik­ke. Jeg tror, jeg har brugt 40 mil­li­o­ner eu­ro af egen lom­me. Det er for­ment­lig kun An­dy Rihs ( ejer af BMC, red.), der har brugt me­re end mig. Men jeg får ik­ke no­get re­tur el­ler no­gen hjælp til ud­gif­ter­ne, og det er ik­ke i or­den, « skri­ver Oleg Tin­kov.

Tin­kov har net­op over­stå­et Tour de Fran­ce med sit hold, og han be­teg­ner det ik­ke som no­gen til­freds­stil­len­de op­le­vel­se, selv­om Pe­ter Sa­gan vandt den grøn­ne po­int­trø­je og Ra­fal Ma­j­ka en eta­pe­sejr.

Til gen­gæld var Tou­ren en suc­ces for Team Sky, hvis kap­ta­jn, Chris Froo­me, vandt lø­bet. Det har få­et Tin­kov til at ro­se Da­ve Brails­ford, Team Skys boss, for at ha­ve en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­plan, men han hå­ber sta­dig på at få æn­dret cy­kel­spor­tens for­ret­nings­mo­del­ler, så sporten ik­ke bli­ver øde­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.