1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er det over­ra­sken­de mester­skab, er Vi­deo­ton ble­vet rip­pet for fl ere pro­fi ler, hvor spe­ci­elt ta­bet af den su­veræ­ne top­sco­rer Ne­manja Ni­ko­lic gør ondt. I fem be­ty den­de kam­pe i den nye sæ­son, har Vi­deo­ton blot sco­ret én en­kelt gang, og det er da og­så svært at se, hvor­dan det­te op­gør skal bli­ve en må­l­fest. BA­TE Bo­risov skal væ­re et no­get stær­ke­re hold, men de spil­ler me­get kon­trol­le­ret på ude­ba­ne og ik­ke fær­re end 13 gan­ge i træk er en BA­TE- ude­kamp i kva­li­fi ka­tions­fa­sen endt med mak­si­malt to scor­in­ger. Så gå eft er » un­der 2,5 mål « i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.