Dræbt på fa­mi­lie­fe­rie

71- årig dansk kvin­de er fun­det dræbt på mal­te­sisk fe­ri­eø

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

Den søv­ni­ge mal­te­si­ske fe­ri­eø Gozo er ramt af en tragedie. Den 71- åri­ge kvin­de, der blev fun­det død søn­dag, vi­ser sig at væ­re iden­tisk med den 71- åri­ge, dan­ske kvin­de, der har væ­ret sav­net si­den fre­dag.

Det be­kræft er mal­te­sisk po­li­ti nu over for BT.

» Re­sul­ta­tet af dna- prø­ver­ne vi­ser, at der er ta­le om den 71- åri­ge dan­ske kvin­de, der har væ­ret meldt sav­net si­den fre­dag, « for­tæl­ler tals­per­son i det mal­te­si­ske po­li­ti Ro­ber­ta Gri­ma til BT.

Fle­re mal­te­si­ske me­di­er be­ret­ter, at kvin­dens navn er Ve­ra Holm. Det be­kræft er Ro­ber­ta Gri­ma over for BT.

» Det navn - Ve­ra Holm - som de na­tio­na­le me­di­er skri­ver, er ik­ke for­kert, « for­tæl­ler hun.

Kvin­den blev fre­dag eft er­mid­dag meldt sav­net af sin fa­mi­lie - hen­des svi­ger­søn, hans bror og to bør­ne­børn på syv og 11 år - som hun var på fe­rie med. De hav­de iføl­ge mal­te­si­ske me­di­er hængt op­slag med kvin­dens bil­le­de op i bu­tik­ker på øen, hvor hun sidst blev set fre­dag eft er­mid­dag om­kring kl. 16. Po­li­ti­et har over for tv- sta­tio­nen TV Mal­ta be­kræft et, at kvin­den på bil­le­det er den dø­de Ve­ra Holm.

Søn­dag om­kring mid­dag op­da­ge­de en hund­e­luft er li- get af en æl­dre kvin­de lig­gen­de på ma­ven uden tøj på. Men først sent i går eft er­mid­dag - eft er re­sul­ta­tet af dna- prø­ver lå klar - kun­ne det mal­te­si­ske po­li­ti be­kræft e, at der er ta­le om den 71- åri­ge dan­ske kvin­de.

Slå­et og be­rø­vet

Mandag blev kvin­den ob­du­ce­ret, men un­der­sø­gel­ser­ne kun­ne ik­ke de­fi ni­tivt af­gø­re, hvad kvin­den dø­de af. Hun hav­de mær­ker eft er slag i ho­ve­d­et og på krop­pen, men ob­duk­tio­nen kun­ne ik­ke af­gø­re, om det var dis­se slag, hun dø­de af.

Den mal­te­si­ske tv- sta­tion TV Mal­ta er­fa­re­de fra po­li­tikil­der, at kvin­den hav­de en ta­ske med om­kring 300 eu­ro, sit pas og sin te­le­fon med sig. In­gen af de­le­ne blev fun­det i nær­he­den af li­get.

Des­u­den skri­ver tv- sta­tio­nen, at kvin­dens på­rø­ren­de har for­talt po­li­ti­et, at hun ik­ke led af de­mens, så po­li­ti­et kun­ne ude­luk­ke, at hun hav­de for­vil­det sig væk.

Der­for, me­ner TV Mal­tas kil­der, ar­bej­der po­li­ti­et ud fra en te­o­ri om, at kvin­den blev for­søgt rø­vet, gjor­de mod­stand og der for blev dræbt.

Mal­tas po­li­ti af­vi­ser over for BT at kom­men­te­re på me­di­ets op­lys­nin­ger.

» Re­sul­ta­tet af ob­duk­tio­nen var usik­kert, og vi har in­gen yder­li­ge­re op­lys­nin­ger om den igang­væ­ren­de un­der­sø­gel­se, « si­ger Ro­ber­ta Gri­ma, der for­tæl­ler, at sa­gen bli­ver eft er­for­sket som et ’ mistæn­ke­ligt døds­fald’.

Eft er ob­duk­tio­nen ik­ke kun­ne ka­ste lys over kvin­dens død, har mal­te­sisk po­li­ti igen bedt off ent­lig­he­den om hjælp. Po­li­ti­et mang­ler nem­lig sta­dig at fi nde ud af, hvad der er sket med den dan­ske kvin­de i de næ­sten 48 ti­mer, fra hun for­svandt, til hun blev fun­det død.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce op­ly­ser i går ef­ter­mid­dag til BT, at en dansk stats­bor­ger er om­kom­met på Mal­ta, og at de på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Der­u­d­over har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et in­tet at til­fø­je og op­ly­ser, at de har tavs­heds­pligt i per­sonsa­ger.

Ve­ra Holm var på fe­rie med sin fa­mi­lie på øen Gozo ( fo­to) ved Mal­ta, da hun for­svandt og iføl­ge po­li­ti­et blev dræbt. Fa­mi­li­en hæng­te iføl­ge me­di­er på Mal­ta ef­ter­lys­ning op i lo­ka­le for­ret­nin­ger med det oven­stå­en­de bil­le­de af Ve­ra Holm. Fo­to: Bax Lind­hardt og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.