Nej, fl ygt­nin­ge er vo­res an­svar

BT - - DEBAT - CHRI­STOP­HER RØHL For­mand for Ra­di­kal Ung­dom

HVIS DANSK FOL­KE­PAR­TI ger­ne vil la­ve en aft ale med de an­dre EUlan­de, så kun­ne man star­te med at gå ind i de for­hand­lin­ger, der er om fl ygt­nin­ge i EU, i ste­det for blankt at af­vi­se det. Jeg sy­nes, at fl ygt­nin­ge­ne skal for­de­les li­ge­ligt mel­lem lan­de­ne i EU, men det kræ­ver jo, at man er vil­lig til at sam­ar­bej­de – og det af­vi­ser DF blankt. Det er dob­belt­moralsk, at de ger­ne vil sen­de fl ygt­nin­ge til et an­det EU- land, men ik­ke vil ind­gå en fl ygt­nin­ge­aft ale med EU.

BÅ­DE DF, RE­GE­RIN­GEN og de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er har så travlt med at in­ve­ste­re i mi­li­tær og gå i krig, men li­ge så snart kon­se­kven­ser­ne af kri­gen kom­mer i form af en enorm fl ygt­nin­ge­strøm, så har man travlt med at læg­ge an­sva­ret fra sig. Hvis man er vil­lig til at smi­de bom­ber, skal man og­så væ­re vil­lig til at ta­ge imod fl ygt­nin­ge. Nu vil de så sen­de asylan­sø­ge­re til an­dre lan­de. Det si­ger me­get om DFs syn på men­ne­sker. De kig­ger slet ik­ke på de men­ne­sker, der fl yg­ter fra et land, der er ramt af krig. Det er en pin­lig må­de at hånd­te­re det på.

DE FLYGT­NIN­GE, DER sø­ger asyl i Dan­mark, vil bli­ve mær­ket af det, hvis de får at vi­de, at de skal op­hol­de sig i et an­det land un­der be­hand­lin­gen af de­res asylan­søg­ning. Det er ik­ke rart at få at vi­de, at et land ba­re ger­ne vil af med folk, der fl yg­ter der­til, og at man kun ser på fl ygt­nin­ge som en ud­gift og en be­last­ning – og ik­ke som en res­sour­ce. Man­ge af de fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til, kan sag­tens ta­ge et ar­bej­de. De kan bi­dra­ge til nog­le af de ar­bejds­plad­ser, som i øje­blik­ket står tom­me. DF har alt for tralvt med at smi­de folk ud af lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.