Nej, vi skal luk­ke Mid­del­ha­vet

BT - - DEBAT - MOR­TEN UHRSKOV For­mand for Dansk Sam­ling

JEG KAN FOR­STÅ, at Dansk Fol­ke­par­ti vil sen­de asylan­sø­ge­re til f. eks. Po­len, men det er en ho­ved­rysten­de og uhold­bar idé, som ik­ke vil stand­se til­strøm­nin­gen, for det vil sta­dig væ­re at­trak­tivt at sø­ge asyl i Dan­mark. Selv­om jeg øn­sker, at vi mel­der os ud af EU, så er fl ygt­nin­ge hver­ken et østrigsk el­ler dansk pro­blem – det er et fæl­les eu­ro­pæ­isk pro­blem.

EU­RO­PAS NÆR­OM­RÅ­DER I Afri­ka og

Mel­le­mø­sten eks­plo­de­rer i be­folk­nings­tal i et om­fang, der er helt vildt. Afri­ka ale­ne er sat til at vok­se med 1,2 mil­li­ar­der men­ne­sker over de næ­ste 35 år, så pres­set på al­le eu­ro­pæ­i­ske græn­ser vil bli­ve ko­los­salt de kom­men­de år. Selv i re­la­tivt vel­fun­ge­ren­de afri­kan­ske lan­de øn­sker en stor del af be­folk­nin­gen at ud­van­dre til Eu­ro­pa.

EN­TEN SKAL DE en­kel­te lan­de el­ler he­le EU gan­ske en­kelt luk­ke Mid­del­ha­vet. El­lers går vi un­der som kul­tur og ve­ster­land­sk ci­vi­li­sa­tion. Vi skal sy­ste­ma­tisk hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne og væ­re fl in­ke og ra­re. Men de kan ik­ke kom­me her­op, det kan vi som kon­ti­nent slet ik­ke bæ­re.

SELV­FØL­GE­LIG VIL JEG hel­le­re ha­ve, at sy­re­re sø­ger asyl i Sve­ri­ge i ste­det for Dan­mark, men det æn­drer ik­ke ved, at det er et fæl­les eu­ro­pæ­isk pro­blem, som man ik­ke kan lø­se ved at eks­por­te­re det rundt i EU. Hvis man skal eks­por­te­re asylan­sø­ge­re, så skal det væ­re til Li­by­en, Tu­nesi­en el­ler an­dre ste­der uden for EU – li­ge­som Au­stra­li­en gør i Sy­døst­a­si­en. Det har gjort, at der slet ik­ke kom­mer bå­d­fl ygt­nin­ge til Au­stra­li­en.

CHRI­STOP­HER RØHL ANDERSEN

MOR­TEN UHRSKOV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.