BA­RE BRYSTER PÅ STRAN­DEN ’’

Mænd gl­or på da­mer, og kvin­der gl­or på mænd – el­ler på hin­an­den. Og hvad så? Det gør in­gen til of­re

BT - - DEBAT -

Lad mig be­gyn­de den­ne sid­ste som­mer­klum­me som gæ­steskri­bent i BT med at si­ge tak for at jeg måt­te væ­re med i juli. Det har væ­ret sjovt. Jeg har få­et man­ge fi ne re­ak­tio­ner fra fl ere af jer læ­se­re via mail og so­ci­a­le me­di­er.

Til sa­gen: I søn­dags delt­og jeg i en som­mer­de­bat på tv. Den var ud­løst af en ny me­nings­må­ling, som har vist, at fær­re dan­ske kvin­der end tid­li­ge­re er top­lø­se på stran­den. Det se­ri­ø­se tv- pro­gram, ’ De­ad­li­ne’ på DR2 hav­de ind­budt mig og to an­dre kvin­der – men in­gen mænd, hvil­ket var en skam – til at de­bat­te­re bryster, kro­p­skul­tur, bus­re­k­la­mer ( alt­så dem med de ba­re pla­sti­ko­pe­re­re­de bar­me på) og kvin­de­syn. Her blev der sagt ad­skil­ligt, som jeg var ue­nig i, men som jeg oft e hø­rer, så jeg vil ger­ne be­nyt­te den­ne af­skeds­sa­lut til at slå et par ting fast om sex og krop­pe set fra min stol: 1. DET ER kvin­ders egen sag, om de vil væ­re top­lø­se. Det ene er ik­ke me­re rig­tigt end no­get an­det. Man­ge frem­fø­rer, at det er me­re na­tur­ligt at væ­re nøgen, og at det er et nyt, seksu­a­li­se­ret/ po­r­no­fi ce­ret el­ler re­k­la­me­dre­vet ide­al, der gør især pi­ger usik­re, som nu har ført til en ny sner­pet­hed. Det er no­get vrøvl. Der stil­les li­ge så man­ge krav til mænds krop­pe, og der var i øv­rigt en del blu­fær­di­ge men­ne­sker, som føl­te 1970er­nes in­si­ste­ren på nøg­ne krop­pe i det of­fent­li­ge rum som et over­greb. 2. DET ER ik­ke en for­nær­mel­se mod kvin­der, når mænd kig­ger på de­res at­tri­but­ter. Vi kig­ger og­så på de­res! Over­greb hand­ler om vold, tvang el­ler voldtægt. Det er ulov­ligt – og klamt. Men har in­tet med som­mer­sol på stran­den at gø­re. Kvin­der er ik­ke hjæl­pe­lø­se of­re for mænds ly­ster me­re, end de er for vo­res. Vi må stop­pe med den is­ce­ne­sæt­tel­se af de to køn, som i øv­rigt er en for­nær­mel­se mod beg­ge. Vi kvin­der er ik­ke små, sar­te plan­ter, men men­ne­sker med ly­ster og la­ster nøj­ag­tigt som mæn­de­ne. Og de er ik­ke gryn­ten­de aber, der kon­stant er i de­res lysters vold. 3. ’ OB­JEKT­GØ­REL­SE’ ER der­for hel­ler ik­ke per de­fi ni­tion no­get ne­ga­tivt. At væ­re ob­jekt be­ty­der jo blot, at en an­den ( sub­jek­tet) be­skæft iger sig med én. Beg­ge køn kan gø­re det an­det til f. eks. et seksu­a­lob­jekt. Og for­ud­sat at vi ta­ler om fri­vil­li­ge re­la­tio­ner, er der oft e alt for lidt af den slags. Flirt gør li­vet værd at leve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.