Har Sti­ne Bos­se ret i, at re­ge­rin­gens ud­læn­din­gepo­li­tik gi­ver en ’ led smag i mun­den’?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.54 KOM SELV MED ET SVAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.13 SE DET RIG­TI­GE DAN­MARK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.19 KAN IK­KE RED­DE VER­DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.40 STI­NE BOS­SE HAR RET På fa­ce­book. com/ ditbt k

Nej

Jyt­te Bach

Kir­sten Hansen

Las­se Fjord­høj

Jør­gen K Jør­gen­sen

Ali­ce Hvid

Ja

8.080 stem­mer på bt. dk

FLOV OVER STØJ­BERG Sti­ne Bos­se har fat i det rig­ti­ge. Hvor er det svært at ta­ge In­ger Støj­berg al­vor­ligt, og hvor bli­ver jeg fl ov, når hun stø­jer frem. Fru Bos­se. Kom selv med et løs­nings­for­slag el­ler gå ind i po­li­tik. Det kan jo og­så væ­re, at Sti­ne Bos­se skul­le rej­se en tur rundt i Dan­mark for at se, hvor­dan en al­min­de­lig, lavt løn­net dan­sker le­ver. Det er jo nemt at si­ge til de lav­t­løn­ne­de, hvor­dan de skal bru­ge de­res pen­ge, når man selv har en to­cif­ret mil­li­o­nind­komst. In­ger Støj­berg. Fort­sæt du dit ar­bej­de med at be­græn­se den til­strøm­ning af asylan­sø­ge­re til Dan­mark. Dan­mark er et lil­le land, og vi kan ik­ke lø­se ver­dens pro­ble­mer. Det er rig­tigt, hvad Sti­ne Bos­se si­ger. Pas på Dan­marks ryg­te og vo­res go­de ry ude i ver­den. Man­ge af os har den le­de smag i mun­den over Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.