GYM­NA­SIE­E­LE­VER ER DOV­NE

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ elth. dk In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

FRU­STRA­TION

Flyt de ugi­de­li­ge, dov­ne un­ge ud af gym­na­si­er­ne, og giv plads til de klo­ge og ar­bejd­s­om­me ele­ver.

Så­dan ly­der bud­ska­bet fra en gym­na­sie­e­lev, der har få­et nok. Nok af medstu­de­ren­de, der stjæ­ler læ­rings­tid fra dem, der ger­ne vil, og nok af po­li­ti­ke­re, der ik­ke gør no­get ved pro­ble­met. For nog­le ele­ver ’ bør ik­ke gå i gym­na­si­et’, og an­dre skal en­ga­ge­res. Vi­ctor A. Lan­tau går i 2. g på Ni­els Ste­en­sens Gym­na­si­um, er med­lem af Bor­ger­li­ge Stu­de­ren­de og be­sty­rel­ses­med­lem i Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom i København, og han op­le­ver, at hans medstu­de­ren­de ik­ke ta­ger ud­dan­nel­sen se­ri­øst.

» Det er enormt øde­læg­gen­de, og un­der­vis­nings­ni­veau­et sæn­kes dra­stisk. Man skal bru­ge tid på, at læ­rer­ne for­kla­rer tin­ge­ne igen og igen. Jeg spil­der min tid, og det gi­ver en slap moral. Det gi­ver ik­ke no­gen lyst til at yde 100 pro­cent, når man kan kom­me igen­nem med min­dre, « si­ger han.

Vil ha­ve ad­gangs­krav

Vi­ctor A. Lan­tau valg­te det pri­va­te Ni­els Ste­en­sens Gym­na­si­um, for­di hans vur­de­ring var, at det fag­li­ge ni­veau er hø­je­re på et pri­vat gym­na­si­um end på an­dre gym­na­si­er. Men han op­le­ver dov­ne kam­me­ra­ter, der bli­ver væk fra un­der­vis­nin­gen, ik­ke ta­ger gram­ma­tikprø­ver og ik­ke afl eve­rer op­ga­ver:

» Man kan bli­ve sat til at la­ve en op­ga­ve med en elev, der sim­pelt­hen ik­ke gi­der lø­se op­ga­ven. Og hvis vi bli­ver bedt om at lø­se en op­ga­ve, hvor man skal gø­re a og b, men ik­ke c og d, så har en tred­je­del af klas­sen al­li­ge­vel gjort c og d, « for­kla­rer Vi­ctor A. Lan­tau og un­der­stre­ger, at det stjæ­ler tid fra re­el læ­ring til ele­ver­ne.

Sko­le­som­mer­fe­ri­ens sid­ste da­ge kom­mer tæt­te­re på, og 17- åri­ge Vi­ctor A. Lan­tau ap­pel- le­rer til, at hans medstu­de­ren­de, der ny­der den sid­ste sjat fe­rie, op­per sig, når bø­ger­ne igen skal åb­nes.

» Folk har få­et en mas­se ny ener­gi. Brug den for­nuft igt, og brug den på at læ­re no­get. Giv den en skal­le. Det kan I sgu godt. Når du ta­ger en ud­dan­nel­se, er den be­talt af en skat, som an­dre men­ne­sker går på ar­bej­de og tje­ner. Der­for skyl­der du de folk at yde en ind­sats. Alt an­det er uforskam­met for at væ­re helt ær­lig, « ly­der det fra Vi­ctor A. Lan­tau.

Den 17-åri­ge gym­na­sie­e­lev tror på, at et ad­gangs­gi­ven­de ka­rak­ter­krav vil ska­be en ’ mar­kant for­bed­ring af ni­veau­et’ i gym­na­si­et.

» Men­ne­sker er jo byg­get så­dan, at stil­ler man krav, så yder men­ne­sket op til kra­ve­ne. Jeg så ger­ne, at det krav var mindst ka­rak­te­ren 4 i gen­nem­snit, « si­ger Vi­ctor A. Lan­tau.

’ Let rø­ven, Vi­ctor’

Bir­git­te Bjer­re har ar­bej­det som gym­na­si­e­læ­rer gen­nem 28 år, og hun me­ner, at Vi­ctor A. Lan­tau er for barsk i sin ge­ne­ra­li­se­ring.

» Det er rig­tigt, at der er ele­ver, der er umo­ti­ve­re­de og ik­ke har et højt fag­ligt ni­veau. Der er og­så klas­ser, hvor der er uro. Men det er ik­ke det over­ve­jen­de bil­le­de. Hvis den go­de Vi­ctor har det så­dan, så sy­nes jeg, at han skul­le let­te rø­ven og selv bi­brin­ge no­get po­si­tiv ener­gi for at væ­re med til at løft e un­de­vis­nin­gen for al­le, « si­ger Bir­git­te Bjer­re, der un­der­stre­ger, at hun ude­luk­ken­de ta­ler på eg­ne veg­ne og ik­ke som re­præ­sen­tant for Mar­se­lis­borg Gym­na­si­um, hvor hun er an­sat.

Bir­git­te Bjer­re er enig med Vi­ctor Lan­tau i, at man­ge vok­ser med op­ga­ven, hvis man stil­ler krav. Det gør hun og­så i det dag­li­ge. Hun ac­cep­te­rer ik­ke, at ele­ver­ne for­la­der klas­sen i ti­mer­ne, at de spi­ser mad i ti­mer­ne, el­ler at de har mo­bil­te­le­fo­nen frem­me.

» Som læ­rer så jeg ger­ne, at klas­se­kvo­tien­ten kom ned på 24, og at vi kun hav­de to­pud­dan­ne­de læ­re­re med per­son­lig au­to­ri­tet, ud­strå­ling og en­ga­ge­ment. Det er fak­tisk li­ge så ud­for­dren­de at væ­re læ­rer som at skul­le væ­re sku­e­spil­ler på te­a­te­ret. Vi går på og la­ver fi re fo­re­stil­lin­ger om da­gen. Du bli­ver kig­get på og vur­de­ret ned til mind­ste de­tal­je af 30 par skar­pe øj­ne. Hvis de øj­ner en ’ spræk­ke’ et sted, så slår de ned som gri­b­be, og det kan væ­re svært, hvis du er ba­re en lil­le smu­le usik­ker, « si­ger Bir­git­te Bjer­re.

Hun så og­så ger­ne, at al­le ele­ver i gym­na­si­et øn­ske­de at væ­re der for at læ­re no­get, og ik­ke for­di for­æl­dre­ne øn­sker det.

» Men de ele­ver, der fø­ler sig ramt af Vi­ctors an­greb, skal ta­ge fat i ham og si­ge, at der skal væ­re plads til al­le, « ly­der op­for­drin­gen fra Bir­git­te Bjer­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.