VER ER DOV­NE

17- åri­ge Vi­ctor A. Lan­tau er træt af, at dov­ne klas­se­kam­me­ra­ter stjæ­ler tid . Han skal ta­ge sig sam­men, ly­der det fra gym­na­si­e­læ­rer Umo­den el­ler pletskud

BT - - NYHEDER - En po­in­te? på fa­ce­book. com/ ditbt og på BT. dk

ONS­DAG 29. JULI 2015

Har Vi­ctor Char­lot­te Vangs­gaard: Den­nis D. Span­det: Kæ­re Vi­ctor. Uan­set hvor me­get du har i gen­nem­snit, og hvor god du er. Hvis du ik­ke kan fi nde ud af at sam­ar­bej­de med di­ne klas­se­kam­me­ra­ter og ta­ge an­svar, så vi­ser det ba­re, du slet ik­ke er mo­den til at kom­me ud på ar­bejds­mar­ke­det og ha­ve kol­le­ga­er. Tro mig, på ar­bejds­mar­ke­det kan der og­så væ­re ir­ri­te­ren­de kol­le­ga­er, der ik­ke kan for­stå en skid. Hen­rik Pe­der­sen: Det er da og­så be­la­sten­de, at vi skal bru­ge skat­te­kro­ner på ele­ver, der ik­ke gi­der gym­na­si­et.

Per Hansen: Chri­sti­na Nordstrøm Sk­au: Han har ret. Alt for man­ge gi­der slet ik­ke gym­na­si­et. Det er for­æl­dre­ne, der har sat dem dér. Det er me­get bed­re at spør­ge de un­ge om de­res øn­sker før ud­dan­nel­ses­start. For­æl­dres am­bi­tio­ner er tit me­get hø­je­re, end ele­ver­ne kan leve op til. Del­tag selv i de­bat­ten

Det er da helt ut­ro­ligt, at så man­ge for­sva­rer doven­skab og spild af fæl­les res­sour­cer. Pro­ble­met er nok nær­me­re, at der i dag star­ter alt for man­ge un­ge men­ne­sker på de ud­dan­nel­ser, hvor de i grun­den ik­ke rig­tigt hø­rer til. Ik­ke al­le bør gå den vej. Som sam­fund har vi alt­så og­så brug for hånd­vær­ke­re.

Få nu ind­ført krav til gym­na­sie­e­le­ver. Man­ge bur­de væ­re i gang med en fag­lært ud­dan­nel­se i ste­det som kun­ne brin­ge dem et godt sted hen. Som det er nu, bli­ver de sidst i kø­en til vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, og når ik­ke den bed­re dels ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.