’ Al­le ele­ver gør de­res bed­ste’

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

GODT NOK

Det går ud over fl it­ti­ge ele­ver, når an­dre ele­ver dov­ner den. Så­dan ly­der ankla­gen fra Vi­ctor A. Lan­tau, der går på Ni­els Ste­en­sens Gym­na­si­um. Men det pas­ser ik­ke, ly­der det fra Veronika Ahrens­bøll Schultz, for­mand for Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning.

» Der er ik­ke no­gen, der be­vidst væl­ger ik­ke at gø­re de­res bed­ste. Man­ge op­le­ver ne­der­lag, og det kan væ­re år­sag til, at de gi­ver op, « si­ger hun.

Det gæl­der iføl­ge for­man­den og­så ele­ver, der helt ude­bli­ver fra ti­mer­ne. Dår­li­ge sko­le­op­le­vel­ser og et ima­ge som bal­la­de­ma­ger gi­ver dem grund til at bli­ve væk.

Kan løft e hin­an­den

Og de min­dre ar­bejd­s­om­me ele­ver øde­læg­ger det ik­ke for de dyg­ti­ge, me­ner Veronika Ahrens­bøll Schultz. Hun op­le­ver i ste­det split­tel­se blandt ele­ver­ne, når un­der­vis­nin­gen ik­ke løft er al­le:

» Man får dem, som kæm­per, og dem, der gi­ver op. Hvis ele­ver, der har nemt ved at gå i skole, brug­te me­re til på at hjæl­pe dem, der har det svært, vil­le de kun­ne løft e hin­an­den, « si­ger Veronika Ahrens­bøll Schultz.

Men er det de dyg­ti­ge ele­vers an­svar?

» Nej, men de får enormt me­get ud af det. Selv­føl­ge­lig lig­ger an­sva­ret hos læ­re­ren. Gym­na­si­et er ble­vet bre­de­re, og man­ge læ­re­re mang­ler for­be­re­del­ses­tid eft er spa­re- run­der og har der­for ik­ke tid til at la­ve un­der­vis­ning til al­le ni­veau­er. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.