’ For­æl­dre­ne må op­dra­ge bør­ne­ne’

BT - - NYHEDER - Bjar­ke Kir­ke­gaard Ni­el­sen bj­ni@ amtsa­vi­sen. dk

Randers Regnskov hol­der fast i, at dy­re­ne skal væ­re vil­de - og­så ef­ter uhel­det i lør­dags, da en to­årig hol­land­sk dreng blev bidt i hån­den af en slan­ge. Det skri­ver Randers Amtsa­vis.

Da et hol­land­sk for­æl­dre­par i lør­dags et øje­blik var uop­mærk­som­me på de­res lil­le dreng, der stak hån­den for tæt på en slan­ge i Randers Regnskov, re­sul­te­re­de det ik­ke ale­ne i et bid i dren­gens hånd, men og­så i en lands­dæk­ken­de me­di­e­be­vå­gen­hed på slan­ger­ne un­der de ran­d­ru­si­an­ske kup­ler.

» Jeg kan godt se, at det gi­ver no­get ek­stra kol­o­rit til en hi­sto­rie, at det net­op er en slan­ge, der bi­der dren­gen, men jeg sy­nes, den­ne hi­sto­rie er blæst stort op. I slan­ge­temp­let, hvor dy­re­ne be­væ­ger sig frit, er der kun min­dre kvæ­ler­slan­ger og ugif­ti­ge sno­ge, « si­ger Bri­an Ras­mus­sen, der er le­der af ud­stil­lings­af­de­lin­gen.

For­æl­dres an­svar

» Vi er selv­føl­ge­lig ke­de af det, der ske­te, og ke­de af, at dren­gen fik en dår­lig op­le­vel­se. Det er ik­ke me­nin­gen, at folk skal bli­ve ban­ge for dy­re­ne af at be­sø­ge Randers Regnskov, « fort­sæt­ter han. Kri­sti­an Sø­ren­sen, der er slan­ge­pas­ser i regnsko­ven, er ik­ke i tvivl om, at slan­gen blev for- styr­ret, da den slog hugtæn­der­ne i den hol­land­ske hud.

» De an­gri­ber ik­ke, med­min­dre de bli­ver ban­ge. Men det er jo alt­så dyr, der­for skal man ta­ge vis­se for­holds­reg­ler, når man be­væ­ger sig rundt i slan­ge­temp­let « for­tæl­ler han.

På dy­re­nes be­tin­gel­ser

Reg­ler­ne for slan­ge­temp­let er dog ik­ke for­skel­li­ge fra reg­ler­ne i re­sten af par­ken.

» Vi går me­get op i, at man som gæst er her på dy­re­nes be­tin­gel­ser. Det her er de­res hus. Der­for er der nog­le reg­ler, man skal over­hol­de. Vi vil for ek­sem­pel ik­ke ha­ve, at man har mad el­ler dyr med rundt i par­ken, og så må man ik­ke rø­re ved dy­re­ne, « si­ger Bri­an Ras­mus­sen.

Mel­lem bla­de­ne gem­mer kon­ge­bo­a­en, der bed den hol­land­ske dreng, sig. Fo­to: An­ne­le­ne Pe­ter­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.