Dan­ske­re ud­skif­ter hjer­te­klap uden ope­ra­tion

BT - - NYHEDER - Fo­to: Iris/ Scan­pix

Hjer­te­læ­ger fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har som de før­ste i ver­den ud­vik­let en tek­nik, der gør det mu­ligt at ud­skif­te en de­fekt hjer­te­klap uden at skæ­re i pa­tien­ten. Den nye me­to­de be­ty­der, at pa­tien­ter, der skal ha­ve ud­skif­tet hjer­te­klap­pen, slip­per for en stor ope­ra­tion og i ste­det kan nø­jes med et langt min­dre ind­greb.

Over­læ­ge Jens Erik Ni­el­senKudsk har væ­ret med til at ud­vik­le tek­nik­ken. Han for­kla­rer, hvem der får glæ­de af frem­skrid­tet:

» Tek­nik­ken kan kom­me pa­tien­ter, der har få­et sat en kun­stig hjer­te­klap ind ved en tid­li­ge­re ope­ra­tion, til go­de. En del af de kun­sti­ge hjer­te­klap­per, man bru­ger, er så- kald­te bi­o­lo­gi­ske hjer­te­klap­per. De har en vis hold­bar­hed - det kan væ­re fem, 10 el­ler 15 år - og her­ef­ter kan de bli­ve dår­ligt fun­ge­ren­de, « si­ger han.

Om­fat­ten­de

Hidtil har det væ­ret nød­ven­digt med en om­fat­ten­de ope­ra­tion, når den de­fek­te hjer­te­klap skul­le ud­skif­tes med en ny.

» Med vo­res tek­nik kan vi fø­re en bal­lon ned i den kun­sti­ge hjer­te­klap, og så kan vi blæ­se den op un­der højt tryk og spræn­ge rin­gen i den kun­sti­ge hjer­te­klap. Det gør, at den kun­sti­ge hjer­te­klap gi­ver sig, og der­med er der plads til en ny hjer­te­klap, som vi sæt­ter ind med ka­te­ter- tek­nik gen­nem blodå­rer­ne, « for­kla­rer Jens Erik Ni­el­sen- Kudsk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.