Det slø­je vejr fort­sæt­ter

BT - - NYHEDER - Den tri­ste som­mer fort­sæt­ter.

Det sid­ste håb om en dansk som­mer med bra­gen­de solskin og hø­je tem­pe­ra­tu­rer ser ud til at bli­ve op­løst i en kølig au­gust må­ned.

For selv om ka­len­de­rens sid­ste som­mer­må­ned be­gyn­der gan­ske for­nuf­tigt med tem­pe­ra­tu­rer, der kan sni­ge sig op på 25 gra­der, skif­ter det dan­ske fe­ri­e­vejr ham og går over i en me­re gen­ken­de­lig skik­kel­se:

Det bli­ver usta­digt og med me­re regn end sæd­van­ligt for au­gust, for­kla­rer ener­gi- og er­hvervs­me­te­o­r­o­log ved DMI Her­dis Dam­berg.

» Den før­ste uge af au­gust bli­ver den bed­ste uge med gan­ske pænt vejr og no­gen­lun­de hø­je tem­pe­ra­tu­rer op til 25 gra­der. Men det er en kort frist, for der­ef­ter ven­der vi tilbage til den halv­køli­ge og usta­di­ge som­mer. Vi kom­mer nok og­så over nor­ma­len for ned­bør, « si­ger hun.

En front dri­ver tirs­dag ef­ter­mid­dag og ons­dag ind over lan­det, og her kan der kom­me regn i he­le lan­det, men de mest saf­ti­ge by­ger kom­mer for­ment­lig i det nord­ve­stjy­ske.

Der­ef­ter er der igen tør­vejr, in­den som­me­ren for al­vor smul­drer i we­e­ken­den 8.- 9. au­gust, der får be­søg af en front med me­re regn i sig.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.