Ny far­lig bak­te­rie i dan­ske fl åter

Ny Bor­re­lia- bak­te­rie er næ­sten usyn­lig på men­ne­sker og gi­ver pe­ri­o­disk fe­ber li­ge­som tro­pe­syg­dom­me, hvil­ket gør den me­re lum­sk end den klas­si­ske fl åt­bak­te­rie

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

En ny far­lig bor­re­lia- bak­te­rie er på spil i den dan­ske na­tur. Og den er end­nu me­re lum­sk end den vel­kend­te fl åt-bak­te­rie, vi ken­der som li­me bor­re­lia.

Den nye va­ri­a­tion er næ­sten usyn­lig på men­ne­sker, gi­ver pe­ri­o­di­ske fe­ber­symp­to­mer, og kan sam­men­lig­nes med tro­pe­syg­dom­me, der end ik­ke har et navn i Dan­mark.

Bor­re­lia miy­a­mo­toi er hidtil kun kort­lagt i lan­de som Rusland og USA, og først for to år si­den fastslog rus­si­ske for­ske­re, at den er ek­stra far­lig for men­ne­sker, si­ger den dan­ske for­sker og epi­de­mio­log Re­ne Bød­ker til BT.

Det er Bød­ker og hans team fra DTU, der har fo­re­ta­get en om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se af den lil­le sko­v­fl åt, der bæ­rer på den fryg­te­de bor­re­li­a­bak­te­rie, der i de vær­ste til­fæl­de kan gi­ve lam­mel­ser og hjer­ne­be­tæn­del- se. Nøj­ag­tigt li­ge­som li­me bor­re­lia.

Un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get 25 for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark af­slø­rer, at vi skal pas­se ek­stra godt på symptomerne fra bor­re­lia Miy­a­mo­toi, for­di den ik­ke op­fø­rer sig som de bak­te­ri­er fra fl åter, vi ken­der i for­vej­en.

» Nor­malt får man en tid­lig ad­var­sel i form af rødt ud­s­let, når man bli­ver bidt af den ’ klas­si­ske’ bak­te­rie, der kan gi­ve bor­re­li­o­se. ( Be­tæn­del­se i hjer­ne og ner­ver. red.). Men den nye bak­te­rie gi­ver ik­ke ud­slæt, og der­for får den mu­lig­hed for at ud­vik­le sig og træn­ge ind i ner­ve­sy­ste­met på dem, der bli­ver bidt af den lil­le fl åt, « si­ger Re­ne Bød­ker fra DTU til BT.

Kraft ig ho­ved­pi­ne

» Den nye bor­re­lia kan gi­ve kraft ig ho­ved­pi­ne, samt en pe­ri­o­disk fe­ber, der kom­mer og går. Det ad­skil­ler den og­så fra den kend­te bor­re­lia. Man kan ha­ve fe­ber i nog­le da­ge, og så for­svin­der den i 10- 12 da­ge, hvor man fø­ler sig rask og frisk. Men så ven­der den plud­se­lig tilbage igen. Og det kan den gø­re fl ere gan­ge. På den må­de min­der den om vis­se tro­pe­syg­dom­me, vi slet ik­ke har her- hjem­me, « si­ger Re­ne Bød­ker. «

» Den nye bor­re­lia ser ud til at væ­re spredt over he­le lan­det. Vi har fun­det den i al­le re­gio­ner. Og på 15 af de 25 ste­der vi har væ­ret. Men den er hel­dig­vis min­dre ud­bredt end den bor­re­lia, vi har kendt i man­ge år. Det ser ud til, at én ud af 200 fl åter bæ­rer den nye bak­te­rie, « si­ger Re­ne Bød­ker til BT.

I Dan­mark er der end­nu in­gen of­fi ci­el­le pa­tien­ter med symp­to­mer fra den nye bor­re­lia- bak­te­rie, men den dan­ske bor­re­lia- eks­pert Si­gur­dur Skarp­hé­din­s­son fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, si­ger til vi­den­skab. dk, at der » uden tvivl « er dan­ske­re, der har væ­ret ramt af in­fek­tio­nen. Men uden at de - og de­res læ­ge - ved, at det er den, de har væ­ret ramt af:

» Når du har in­fek­tio­nen i fl åter, og vi ved, at in­fek­tio­nen kan in­fi ce­re men­ne­sker ud fra de un­der­sø­gel­ser, man har la­vet i Rusland, så vil der helt sik­kert væ­re nog­le, som har haft den her in­fek­tion, « si­ger Skarp­hé­din­s­son.

En flåt er min­dre end en al­min­de­lig dansk flue, men kan ud­vik­le sig til et rent ma­re­ridt. Den ny­op­da­ge­de flåt- bak­te­rie er end­nu me­re lum­sk end den vel­kend­te bor­re­lia, vi har kendt i Dan­mark si­den 70’ er­ne. Og kan gi­ve symp­to­mer som tro­pe­syg­dom­me, vi el­lers al­drig har haft i lan­det. Fo­to: Lars Gejl

Dan­marks- kor­tet vi­ser, hvor Re­ne Bød­ker og hans hold har fun­det den nye far­li­ge flåt- bak­te­rie, bor­re­lia may­a­mo­toi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.