Vra­gjæ­ge­re: Vi var me­get over­ra­ske­de Me­get over­ra­ske­de

BT - - NYHEDER -

Det var et tip fra et island­sk sel­skab, der led­te de to sven­ske vra­gjæ­ge­re Den­nis Ås­berg og Pe­ter Lind­berg til fun­det af en rus­sisk ubåd, der an­gi­ve­ligt har lig­get på bun­den af den sven­ske skær­gård si­den Før­ste Ver­denskrig.

Det kræ­ve­de kun et par ti- mers eft er­søg­ning med en un­der­søisk ro­bot, in­den de to sven­ske vra­gjæ­ge­re i sid­ste uge kom på spo­ret af en for­list ubåd – blot 2.750 me­ter fra den sven­ske øst­kyst.

Hvor tip­pet me­re præ­cist kom fra, vil de to skat­tejæ­ge­re imid­ler­tid ik­ke si­ge.

» Vi kan ik­ke fri­gi­ve no­gen op­lys­nin­ger om, hvor­dan sel­ska­bet fi k oplys­nin­ger­ne. Men vi kan si­ge, at de hav­de op­lys­nin­ger om, at en ubåd sank på det­te sted, « for­tæl­ler den ene af vra­gjæ­ger­ne, Den­nis Ås­berg, til Expres­sen.

Den­nis Ås­berg og kol­le­ga­en Pe­ter Lind­berg dri­ver sam­men virk­som­he­den Oce­an X Team, der si­den be­gyn­del­sen af 1990er­ne har ledt eft er for­s­vund­ne skat­te. I 1997 op­da­ge­de mak­ker­par­ret for ek­sem­pel en for­list skon­nert, der hav­de 2.400 fl asker cham-

pag­ne fra 1907 om bord.

Den for­li­ste rus­si­ske ubåd blev fun­det i sid­ste uge un­der ha­vover­fl aden på den sven­ske øst­kyst i Mel­lem­s­ve­ri­ge, men det ek­sak­te fi nde­sted er end­nu ik­ke af­slø­ret.

In­gen ska­der på skro­get

Til trods for at de to vra­gjæ­ge­re blev tip­pet om vraget, blev de ik­ke de­sto min­dre over­ra­ske­de, da de op­da­ge­de ubå- den på bun­den af den sven­ske skær­gård, op­ly­ser Den­nis Ås­berg.

Si­den op­da­gel­sen har fl ere eks­per­ter vur­de­ret, at der er ta­le om en Cat­fi sh-ubåd fra Før­ste Ver­denskrig.

Den­nis Ås­berg på­pe­ger des­u­den, at be­sæt­nin­gen sta­dig kan væ­re om bord på ubå­den, for­di der ik­ke er no­gen syn­li­ge ska­der på skro­get, og for­di lu­ger­ne er luk­ke­de.

» Der er ik­ke en bu­le, en rift el­ler en ska­de på skro­get. Me­get ty­der på, at be­sæt­nin­gen sta­dig kan be­fi nde sig in­de i ubå­den, « si­ger Den­nis Ås­berg til Expres­sen.

Iføl­ge Da­gens Nyhe­ter hav­de fl ere per­so­ner kend­skab til ubå­den al­le­re­de sid­ste år, hvor ubå­den blev om­talt i et ubå­ds­forum.

mjes@ bt. dk og niep@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.