KRIGERGRAV EL­LER KLENO­DIE

Ubå­den på hav­bun­den nær den sven­ske kyst er over 100 år gam­mel, men det gør den kun end­nu me­re in­ter­es­sant - og mystisk

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

» Det ty der på, at det er en hem­me­lig mis­sion, som er slå­et fejl. «

Så­dan sag­de To­mas Ries fra den sven­ske For­svars­højsko­le til Expres­sen, eft er at det i for­gårs kom frem, at et hold pri­va­te vra­gjæ­ge­re, der kal­der sig Oce­an X Team, har fun­det en mystisk ubåd med ky­ril­li­ske tegn på skro­get kun 2.750 me­ter fra den sven­ske kyst.

Fle­re eks­per­ter stem­te i, og der op­stod te­o­ri­er om, at det måt­te væ­re den rus­si­ske mi­ni­ubåd, som i novem­ber 2014 kræn­ke­de svensk far­vand og blev gen­stand for en mas­siv ubå­ds- jagt i Sto­ck­holms skær­gård.

Nu op­ly­ser det sven­ske for­svar, at den mysti­ske lil­le ubåd ’ med størst sand­syn­lig­hed’ er rus­sisk - men at den har lig­get på ha­vets bund i næ­sten 100 år eft er en kol­li­sion med det sven­ske far­tøj ’ Ån­ger­man­land’ ud for øst­ky­sten i det cen­tra­le Sve­ri­ge i som­me­ren 1916.

Ma­ri­ne­hi­sto­ri­ker i For­svar­sa­ka­de­mi­et Sø­ren Nør­by er ba­re en af de eks­per­ter, som fejl­ag­tigt tro­e­de, at ubå­den var sprit­ny.

Byg­get i 1904

» Et vrag, der har lig­get på bun­den i næ­sten 100 år, vil nor­malt væ­re stærkt an­gre­bet af rust og over­dæk­ket med tang og mus­lin­ger. Men her så vi et for­holds­vist rent vrag. Det fi k blandt an­dre mig til at da­te­re det helt ude i sko­ven, « si­ger han til BT.

Men Sø­ren Nør­by bli­ver kun end­nu me­re be­gej­stret over det nye vrag­fund, nu hvor bå­den vi­ser sig at væ­re helt tilbage fra Før­ste Ver­denskrigs tid.

» For en ma­ri­ne­hi­sto­ri­ker som mig er det her me­get me­re in­ter­es­sant, end hvis det hav­de vist sig at væ­re en spion ubåd fra 2014. Her har vi fat i en af de al­ler­tid­lig­ste ubå­de. Den blev byg­get i 1904, og mig be­kendt er der kun én ubåd tilbage fra den pe­ri­o­de, som er på mu­se­um, « si­ger han en­tu­si­a­stisk.

De sven­ske avi­ser Expres­sen og Da­gens Nyhe­ter har få­et eks­per­ter til at gen­nem­gå det vi­deo­ma­te­ri­a­le, som vrag­dyk­ke­re fra Oce­an X Team har fi lmet. De kom frem til, at ubå­den er af ty­pen ’ Cat­fi sh’. En vur­de­ring Sø­ren Nør­by de­ler eft er at ha­ve nær­stu­de­ret teg­nin­ger af ubå­ds­ty­pen og sam­men­lig­net dem med de so­nar- billeder, der er off ent­lig­gjort fra vraget.

Ubå­den blev byg­get i Vla­di­vo­stok i 1904 og var fra 1915 en del af den rus­si­ske øster­sø­fl åde, hvor den kom i ak­tion un­der Før­ste Ver­denskrig.

» Den var en del af den en­gelsk/ rus­si­ske krigs­fø­rel­se mod de ty­ske in­ter­es­ser i Øster­sø­en un­der Før­ste Ver­denskrig. De for­søg­te blandt an­det at stop­pe sven­sker­ne i at sej­le for­sy­nin­ger af jer­n­malm til den ty­ske in­du­stri og sæn­ke­de der­for en del sven­ske ski­be, selv­om de var neut­ra­le un­der kri­gen, « for­tæl­ler Sø­ren Nør­by.

In­den da skul­le Cat­fi shubå­den dog trans­por­te­res me­re end 10.000 km fra Vla­di­vo­stok i det øst­li­ge Rusland til Skt. Pe­ters­borg og Øster­sø­en. En stor del af tu­ren fo­re­gik med den le­gen­da­ri­ske Trans­si­bi­ri­ske Jer­n­ba­ne, som næ­sten var fær­dig­byg­get i 1915.

Ubå­dens de­sign er op­rin­de­ligt ame­ri­kansk og hed Fult­on eft er Ro­bert Fult­on, som de­sig­ne­de den før­ste ubåd i 1790er­ne. Men rus­ser­ne køb­te de­sig­net og om­døb­te klas­sen til ’ Som’.

Fra 1904 til 1907 blev der byg­get syv af den ty­pe ubå­de i Vla­di­vo­stok, men de seks an­dre var en­ten skrot­tet el­ler for­list i 1919.

I det he­le ta­get er der ik­ke man­ge vel­be­va­re­de ek­sem­pla­rer tilbage fra det, Sø­ren Nør­by kal­der ’ ubå­dens spæ­de barn­dom’, og der­for kryd­ser han fi ngre for, at den vil bli­ve bjær­get, så ubå­d­sen­tu­si­a­ster og for­ske­re kan få glæ­de af den på et mu­se­um.

» Det vil gi­ve et fan­ta­stisk ind­blik i, hvor­dan de tid­lig­ste ubå­de blev byg­get, « si­ger ma­ri­ne­hi­sto­ri­ke­ren.

Men ubå­dens skæb­ne gør det tvivl­s­omt, om det kom­mer til at ske. Al­le 18 be­sæt­nings­med­lem­mer om­kom, da Cat­fi sh-ubå­den 25. ju­ni 1916 på grund af dår­lig sigt­bar­hed kol­li­de­re­de med det sven­ske skib ’ Ån­ger­man­land’ og eft er­føl­gen­de sank.

» Hvis det er en krigergrav, skal man selv­føl­ge­lig respek­te­re det. Der er en in­ter­na­tio­nal aft ale om at respek­te­re gravfre­den, « si­ger Sø­ren Nør­by.

Er be­sæt­nin­gen der­ne­de?

Iføl­ge dyk­ker­ne fra Oce­an X Team er ubå­dens lu­ger luk­ke­de, hvil­ket kun­ne ty­de på, at der må væ­re lig af rus­si­ske sø­mænd de­r­in­de. Men idet ulyk­ken ske­te ved ha­vover­fl aden, kan de rus­si­ske søfolk iføl­ge Sø­ren Nør­by ha­ve væ­ret på ubå­dens dæk. Sim­pelt­hen for­di de 18 be­sæt­nings­med­lem­mer har bo­et som sild i en tøn­de in­de i den kun 20 me­ter lange og tre en halv me­ter bre­de, ci­gar­for­me­de ubåd.

» De har mil­dest talt bo­et tæt, så når mu­lig­he­den har væ­ret der, var de derop­pe for at få lidt frisk luft , « si­ger Sø­ren Nør­by.

Plan­teg­ning af Cat­fish- ubå­den.

Fo­to: En­cycl­ope­dia of Sa­fe­ty Når Cat­fish- ubå­den var op­pe ved ha­vover­fla­den, var be­sæt­nin­gen of­te på dæk­ket, for­di for­hol­de­ne in­den i den lil­le ubåd var me­get tran­ge. På bil­le­det her ses en ubåd i ’ Som’- klas­sen i 1912.

Fo­to: En­cycl­ope­dia of Sa­fe­ty

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.