Guide: Så­dan pres­ser du din bank

Du kan spa­re tu­sin­der på bank­ge­by­rer og ren­ter, hvis du æn­drer ad­færd og be­gyn­der at for­hand­le med din bank

BT - - PRIVATØNKYOHNEODMERI - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

BANK- GE­BY­RER

Eks­pe­di­tions­ge­byr, op­ret­tel­ses­ge­byr og kort­ge­byr. Man kan fin­de nok ge­by­rer i ban­kver­de­nen til næ­sten at skri­ve en bi­bel. Men hvor uover­sku­e­ligt det end kan se ud, kan man selv gø­re me­get for at pres­se ge­by­rer­ne ned.

Som ho­ved­re­gel er de fle­ste ge­by­rer nem­lig til for­hand­ling. Det kræ­ver, at man tør gå til sin bank med et øn­ske om at for­hand­le, for­kla­rer Jo­hn Nor­den, der er part­ner hos my­ban­ker. dk, som sam­men­lig­ner bankpri­ser.

» Når ren­ten fal­der, kan ge­by­rer­ne sti­ge, for­di det er det, ban­ker­ne så kan tje­ne pen­ge på. Og den kun­de, der ik­ke gør no­get for at få ge­by­rer­ne ned, kom­mer til at be­ta­le reg­nin­gen, « si­ger han.

For­le­den kom Dan­ske Bank med et hal­vårs­regn­skab, som vi­ste, at ban­kens ind­tje­ning på ge­by­rer er ste­get med 18 pct. Der­med er ge­by­rer­ne en væ­sent­lig år­sag til ban­kens svim­len­de over­skud, der for­ven­tes at en­de på 16 mil­li­ar­der kro­ner i 2015.

En stor del af den øge­de ind­tægt kom­mer fra de hi­sto- risk man­ge lå­neom­læg­nin­ger, som dan­sker­ne har fo­re­ta­get i sam­me pe­ri­o­de. Der­for for­ven­ter Jo­hn Nor­den, at de fle­ste an­dre ban­ker vil føl­ge trop med en stig­ning, for­di det er et om­rå­de, hvor ge­by­rer­ne skæp­per i bank­kas­sen.

» Når vi snak­ker ge­by­rer, er det en bred vif­te. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis al­le ge­by­rer, der er ste­get. I det­te til­fæl­de er en stor del af den øge­de ind­tje­ning og­så på grund af de hi­sto­risk man­ge kon­ver­te- rin­ger af lån i før­ste hal­vår, « for­kla­rer han.

Det be­ty­der ik­ke, at man skal ta­ge sig til tak­ke med det til­bud, man får stuk­ket i hån­den. Hvor me­get man præ­cis kan spa­re ved at for­hand­le med sin bank, er me­get in­di­vi­du­elt. Men ale­ne i ge­by­rer, ved lå­neom­læg­nin­ger og in­ve­ste­rin­ger, kan der gem­me sig tu­sin­der tu­sin­der af kro­ner i be­spa­rel­se for bank­kun­den, me­ner Mor­ten Bruun Pe­der­sen, der er se­ni­o­r­ø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Tænk.

Og­så for­bru­ge­rens an­svar

» For­bru­ge­ren har selv et stort an­svar. Det er nem­lig så­dan, at pri­ser­ne ik­ke au­to­ma­tisk bli­ver sat ned, hvis ban­kens om­kost­nin­ger fal­der. Omvendt kan man reg­ne med, at de bli­ver sat op. Er man en god kun­de i ban­ken, skal man ik­ke væ­re ban­ge for at for­hand­le, « si­ger han.

Mor­ten Bruun Pe­der­sen me­ner, at det of­te kan væ­re svært at gen­nem­skue, hvad det er, man be­ta­ler for med de man­ge ge­by­rer.

» For­bru­ger­ne læg­ger mær­ke til, hvad de be­ta­ler for dag­lig­va­rer, mo­bi­la­bon­ne­ment­er og så vi­de­re. Men de har ik­ke en chan­ce for at se, hvad de be­ta­ler for i ge­by­rer, når de om­læg­ger lån el­ler sky­der pen­ge i en af ban­kens in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, « si­ger han.

ONS­DAG 29. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.