Bo­li­ge­je­re sny­der sig selv for la­ve­re ren­te

BT - - PRIVATØNKYOHNEODMERI - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

BANK- BO­LIG­LÅN

Stol ik­ke blindt på den ren­te, din bank til­by­der, når du op­ta­ger et bo­lig­lån.

Det er kon­klu­sio­nen på en ny un­der­sø­gel­se, som my­ban­ker. dk har fo­re­ta­get.

Den vi­ser, at man med et gen­nem­snit­ligt bank­bo­lig­lån på 364.000 kro­ner kan spa­re godt 8.000 kro­ner om året, hvis ren­ten sæt­tes ned fra 6,5 til 4,3 pct.

Ban­ker er for­ret­nin­ger

Om­kring 80 pct. af et ty­pisk bo­lig­lån fi­nan­si­e­res af et re­al­kre­di­tin­sti­tut, hvor ren­ten lig­ger no­gen­lun­de fast. Men med de re­ste­ren­de 20 pct. er den mest gængse lå­ne­me­to­de via ban­ken. Og det er alt­så her, at der er tu­sin­der at spa­re.

Jo­hn Nor­den fra my­ban­ker. dk op­for­drer til, at man ik­ke ta­ger sig til tak­ke med det før­ste til­bud, ban­ken gi­ver.

» Ban­ker er for­ret­nin­ger som al­le an­dre. De for­sø­ger at ska­be størst mu­lig pro­fit. Der­for er det vig­tigt, at man tør at for­hand­le, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.