es­ser du din bank ’’ Tre store syn­de­re

BT - - PRIVATØNKYOHNEODMERI - Jo­hn Nor­den, part­ner i my­ban­ker. dk at for­hand­le pri­ser­ne ned. Kil­de: For­bru­ger­rå­det Tænk og My­ban­ker

ONS­DAG 29. JULI 2015

Ban­ker er for­ret­nin­ger som al­le an­dre. De for­sø­ger at ska­be størst mu­lig pro­fit. Der­for er det vig­tigt, at man tør at for­hand­le

Bo­li­ge­je­re i he­le lan­det be­ta­ler 30 pct. for me­get for de­res bo­lig­lån bo­lig­lån. Især nord­jy­der­ne bli­ver snydt. Un­der­sø­gel­sen er la­vet med My­ban­kers skift- bank- tje­ne­ste. En kun­de for­tæl­ler om sin op­rin­de­li­ge ren­te. D Der­ef­ter ind­hen­ter My­ban­ker ren­te­til­bud fra an­dre ban­ker, som bli­ver præ­sen­te­ret­præ for kun­den. Den gen­nem­snit­li­ge ren­te ef­ter bank­tjek­ket er der­for den bedst mu­li­ge pris, som kun­den kan op­nå gen­nem skift- bank- tje­ne tje­ne­sten. Be­spa­rel­sen er for­skel­len mel­lem de to ren­te­sat­ser i pro­cent og ik­ke for­skel­len i pro­cent­po­int.

Gen­nem­snit­lig ren­te Gen­nem­snit­lig ren­te ef­ter bank­tjek

Lån

En stor del af ban­ker­nes fortje­ne­ste fra ge­by­rer kom­mer fra kun­ders lå­nom­læg­nin­ger. Her er der en ræk­ke ge­by­rer, som kan for­hand­les. Det er bl. a. op­ret­tel­ses­ge­byr, stif­tel­ses­ge­byr, eks­pe­di­tions­ge­byr, ting­lys­nings­ser­vi­ce og ga­ran­ti­stif­tel­se.

Så­dan for­hand­ler du:

Man skal for­hand­le ge­by­rer, når man om­læg­ger lån. I kro­ner og ører er det det om­rå­de med flest ge­by­rer. Et godt red­skab er My­ban­kers skift­bank- tje­ne­ste, som man kan bru­ge helt gra­tis. Hen­ven­der man sig til sin bank og si­ger, at man har fun­det bil­li­ge­re al­ter­na­ti­ver, ved de, hvad det dre­jer sig om, og så er man i en langt bed­re for­hand­lings­si­tu­a­tion.

Be­ta­lin­ger

Veks­ling af va­lu­ta, kort­ge­byr, be­ta­ling af reg­nin­ger i ban­ken, ge­byr på ryk­ke­re. Alt sam­men kan reg­nes ind un­der be­ta­lings­ser­vi­ce. Og­så her er det mu­ligt at for­hand­le.

Så­dan for­hand­ler du:

Se på din banks pris­li­ste, som gem­mer sig på dens hjem­mesi­de. Un­der­søg, hvad du be­ta­ler for transak­tio­ner, for di­ne kort og så vi­de­re. En an­den mu­lig­hed er at tjek­ke sin kon­to­over­sigt, når man mod­ta­ger den ef­ter nytår, og sam­men­lig­ne den med de for­ri­ge år. Der­næst skal du un­der­sø­ge, om du kan få det bil­li­ge­re. Det kan du gø­re på pen­ge­pri­ser. dk el­ler my­ban­ker. dk. De tal kan du bru­ge, når du kon­ta­ker din bank for

In­ve­ste­rin­ger

Ban­ker­ne sco­rer kas­sen på at ta­ge ge­by­rer via de­res in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Og­så her er der mu­lig­hed for at sæn­ke om­kost­nin­ger­ne.

Så­dan for­hand­ler du:

Ban­ker­ne anbefaler of­te de­res eg­ne in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, da det er her, de får størst fortje­ne­ste. På mor­nings­tar. dk får man et over­blik over pri­ser­ne på næ­sten 600 for­skel­li­ge dan­ske in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Når man har gjort det, kan man gå til sin bank og ef­ter­spør­ge dem med bil­li­ge­re ud­gif­ter. En vig­tig po­in­te er at se på, hvil­ket af­kast de for­skel­li­ge in­ve­ste­rin­ger gi­ver i for­hold til hin­an­den. De hø­je­re ud­gif­ter kan bli­ve op­ve­jet af hø­je­re ind­tæg­ter. HER ER SYV GO­DE RÅD og se, hvad du be­ta­ler for. hur­tigt straf­fet. Et ryk­kerVir­ker no­get for dyrt, kan ge­byr på 10- 100 kro­ner kan der væ­re en bil­li­ge­re løs­ning vir­ke som lidt, men hvis det et an­det sted. Ge­by­rer­ne er for en be­ta­ling på 500 kan fin­des un­der din banks kro­ner, bli­ver ge­by­ret en pris­li­ste, som er på ban­kens stor syn­der. hjem­mesi­de. Træk­ker du over på di­ne Vær al­drig pas­siv. Hvis kon­ti uden at ha­ve til­du ta­ger den pris, du blila­del­se til det, kan det væ­re ver stuk­ket i hån­den, når du dyrt. Det let­te råd er at op­ta­ger et lån, går du glip af la­de væ­re med at gø­re det. store be­spa­rel­ser. Al­ter­na­tivt kan man få en Und­gå ryk­ker­ge­by­rer. af­ta­le med sin bank om et Be­ta­ler man ik­ke si­ne be­stemt be­løb, man ger­ne reg­nin­ger i ti­de, bli­ver man må gå i mi­nus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.