LOF­TET SUM­MER AF BØRN OG MUSI K

Der skal bå­de syn­ges og le­ges, når 19 børn og Ma­ria Lucia bru­ger som­me­ren på at øve på ’ So­und of Mu­sic’ på Det Ny Te­a­ter

BT - - NYHEDER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

Al­le­re­de på trap­per­ne op mod te­a­ter­lof­tet på Det Ny Te­a­ter i København fyl­des luf­ten af gla­de bør­ne­stem­mer.

Prø­ver­ne er i gang til ef­ter­å­rets store mu­si­cal- fo­re­stil­ling ’ So­und of Mu­sic’, der for­tæl­ler den vel­kend­te hi­sto­rie om den sang­g­la­de fa­mi­li­en von Trapp og de­res flugt fra na­zi­ster­ne.

» Ja, så prø­ver vi én gang til, og I lyt­ter al­le sam­men og læ­rer, hvad hver no­de be­ty­der, « ly­der in­struk­tør Da­ni­el Bo­hrs var­me, dybe stem­me.

In­den­for i prø­ve­sa­len sid­der 19 børn, der al­le har drop­pet som­mer­fe­ri­en for at syn­ge med i den be­røm­te mu­si­cal, der nu bli­ver sat op på dansk.

Bør­ne­ne er udvalgt blandt me­re end 500 børn, der gik til au­di­tion på rol­ler­ne som von Trap­ps syv børn.

Fuld kon­cen­tra­tion

De fle­ste af bør­ne­ne har tid­li­ge­re væ­ret med i fo­re­stil­lin­ger på Det Ny Te­a­ter og ved, hvad det kræ­ver at del­ta­ge i en fo­re­stil­ling.

Der er ik­ke én mo­bil­te­le­fon el­ler ipad at se, men fuldt kon­cen­tre­re­de børn med be­ne­ne over kors, der ven­ter spændt på, at det bli­ver de­res tur til at syn­ge ’ do- re- mi’ sam­men med mu­si­cal­stjer­nen Ma­ria Lucia.

Hun har ho­ved­rol­len som den un­ge novi­ce Ma­ria Rai­ner, der for­la­der klo­stret for at bli­ve bar­nepi­ge for kap­ta­jn von Trap­ps syv børn. Li­ge nu på te­a­ter­lof­tet prø­ver hun san­ge­ne med tre for­skel­li­ge hold von Trapp- børn.

Koreo­gra­fen Hayley Franks Høi­er vim­ser rundt og vi­ser bør­ne­ne, hvor­dan de skal sid­de i rund­kreds om de­res bar­nepi­ge, Ma­ria Lucia, der skal fo­re­stil­le at hol­de mu­sik­ti­me i na­tu­ren.

’ Ti stille, og se på de an­dre’

Det fo­re­går på en­gelsk, som bør­ne­co­ach og med­koreo­graf Mark Ager­skov hjæl­per med at over­sæt­te og vi­se.

» Hvor­dan er reg­ler­ne her­hen­ne?, « spør­ger Mark ud til de to grup­per af ven­ten­de von Trapp- børn.

» Ti stille, og se på de an­dre, « sva­rer Lukas på 10 år, der li­ge­som fle­re af bør­ne­ne har væ­ret med i ’ Bil­ly El­li­ot’, den se­ne­ste mu­si­cal på Det Ny Te­a­ter.

For det mind­ste von Trap­pbarn, Gretl, der på skift spil­les af Lau­ra, Vi­cto­ria og Martha på seks år, kræ­ver det dyb kon­cen­tra­tion at rej­se sig op på det rig­ti­ge tids­punkt og rå­be ’ ABC’, mens al­le kig­ger på. Men et kær­ligt klap på skul­de­ren fra co­a­chen og et smil fra Ma­ria Lucia får den vær­ste nervø­si­tet til at for­svin­de.

Ke­mi­en af­gør suc­ces

Der er varmt op­pe un­der lof­tet. Det er ke­mi­en og­så mel­lem Ma­ria Lucia og de man­ge børn.

» Ke­mi­en mel­lem Ma­ria og bør­ne­ne er helt af­gø­ren­de for, om mu­si­ca­len bli­ver en suc­ces, « si­ger in­struk­tø­ren Da­ni­el Bo­hr, der har sat ’ So­und of Mu­sic’ op syv gan­ge før, bl. a. i Chi­le, Madrid, Aal­borg og Oslo.

» Det skal væ­re en leg og sjovt at læ­re, så vi er så tro mod hi­sto­ri­en i ’ So­und of Mu­sic’ som mu­ligt, « si­ger Ma­ria Lucia.

Hun har ik­ke prø­vet at ar­bej­de sam­men med så man­ge børn på én gang.

» Jeg kan godt mær­ke, at bør­ne­ne har ar­bej­det så me­get på te­a­tret før, at de ken­der pro­ce­du­ren. Det kræ­ver, at de kan kon­cen­tre­re sig, men og­så kun­ne sæt­te sig i pau­sen og kig­ge ind i væg­gen og luk­ke af. Nu er vi kun på tred­je øve­dag, så jeg kan ik­ke al­le de­res nav­ne end­nu, men vi må snart ha­ve nav­ne­leg, « for­tæl­ler Ma­ria Lucia.

Fra sep­tem­ber spil­ler hun hver ene­ste fo­re­stil­ling, syv da­ge om ugen og to gan­ge om lør­da­gen.

» Men det må bør­ne­ne ik­ke. Det er der­for, vi har tre hold børn. Jeg mø­der kun de sam­me hold børn i hver tred­je fo­re­stil­ling. Det gi­ver ny ener­gi og nye ud­ga­ver hver gang, men det kræ­ver og­så no­get af al­le dem, der er på sce­nen kon­stant, « si­ger Ma­ria Lucia.

Glad for børn

Hun har al­tid væ­ret glad for børn:

» Men og­så for at kun­ne af­le­ve­re dem tilbage til de­res for­æl­dre med tak for lån. Nu er jeg for før­ste gang et sted i mit liv, hvor jeg kan li­de at væ­re sam­men med dem he­le ti­den. Det er et stor an­svar at ar­bej­de sam­men med børn. De ser op til én og knyt­ter sig til én og har ik­ke det fil­ter, som vi voks­ne har. De er umid­del­ba­re og di­rek­te, og jeg fø­ler, det er et stort pri­vil­e­gi­um og en ære at ar­bej­de sam­men med dem, « si­ger hun.

Selv har Ma­ria Lucia ik­ke ak­tu­el­le pla­ner om at få børn.

» Det kom­mer på et tids­punkt, men jeg har ik­ke travlt, « si­ger mu­si­cal­stjer­nen med et smil.

Ma­ria Lucia, sku­e­spil­ler Det skal væ­re en leg og sjovt at læ­re, så vi er så tro mod hi­sto­ri­en i ’ So­und of Mu­sic’ som mu­ligt

Se vi­deo: Mu­si­cal­stjer­nen Ma­ria Lucia øver ’ So­und of Mu­sic’

SÅ­DAN GØR DU: Scan ko­den og åbn vi­deo­en i din smartp­ho­ne el­ler tab­let. Du kan in­stal­le­re scan­nings- pro­gram­mer via Ap­psto­re og Goog­le Play.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.