En me­get dansk play­boy

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Først var han pi­ger­nes helt, Klaus Pagh. Det var den­gang, man kald­te ham ’ Dan­marks Ja­mes De­an’, den­gang pi­ger­ne var vil­de med ham i kølvan­det på fi lm­de­bu­ten i ’ Ung leg’.

Med po­ma­de­hår og et lidt hård­kogt blik var han en me­get dansk play­boy på ba­ren Wil­lis Pla­ce i Ve­ster Vold­ga­de og for­lo­vet med drøm­mepi­gen Evy Nord­lund fra Par­ma­ga­de. Men ved si­den af al uge­blads­op- mærk­som­he­den var han så­dan set og­så en ac­cep­ta­bel sku­e­spil­ler, hvil­ket han og­så fi k pa­pir på, da han for­lod Oden­se Te­a­ters elevsko­le i 1964.

Pen­ge­man­den Pagh

Næ­ste inkar­na­tion af Klaus Pagh var som drift ig og dyg­tig pri­vat­te­a­ter­mand. I 1970er­ne drev han bå­de den fre­de­riks­berg­ske far­ce­fa­brik ABC- Te­a­tret og na­bo­en Ave­ny med stor suc­ces i 1970er­ne, hvor Pagh tog trå­den op eft er un­der­hold­nings­kon­ger­ne Stig Lom­mer og Pre­ben Kaas.

Han is­ce­ne­sat­te selv ik­ke så få af de man­ge kas­sesuc­ce­ser, der løb over sce­nen – her­un­der ’ Char­leys tan­te’ med Ulf Pil­gaard og Ar­nold & Ba­chs gam­le far­cer i luksus­ud­styr – oft e med ven­ner­ne Jør­gen Ryg og Dirch Pas­ser på sce­nen. Han duk­ke­de og­så op som pen­ge­mand bag en ræk­ke fi lm­pro­jek­ter, køb­te bl. a. af ASA Fil­m­ud­lej­ning, der gav ham ret­tig­he­der­ne til over 100 fi lm, og da Aa­ge Sten­toft op­gav revy­en in­de i Ti­vo­li, tog Pagh over. Pen­ge­ne væl­te­de ind, og dem brug­te Klaus Pagh på end­nu me­re te­a­ter­drift . Ik­ke mindst i Lon­don, hvor hans im­pe­ri­um om­fat­te­de et par un­der­hold­nings­te­a­tre. Selv fl yt­te­de han telt­pæ­le­ne til by­en i 1982 – for dog at ven­de tilbage igen 10 år se­ne­re.

Ver­den­stræt og pi­geg­lad

Nu var det ik­ke læn­ge­re så let at tje­ne pen­ge på mor­sk­ab­ste­a­ter for egen reg­ning. ABC-Te­a­tret blev af­hæn­det. Te­a­ter­land­ska­bet bug­te­de sig an­der­le­des, og so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske po­li­ti­ke­re hjalp, eft er Pag­hs bed­ste me­ning, ik­ke med til at ska­be gro­bund for pri­vat te­a­ter­drift i lan­det. De er sta­dig et af må­le­ne for Pag­hs for­ban­del­ser. Dan­marks Ra­dio er et an­det. Og så er vi frem­me ved den se­ne­ste Klaus Pagh, som lej­lig­heds­vis er duk­ket op i glim­ren­de birol­ler på fi lm, men som mest har truk­ket sig tilbage til luksus­vil­la­en i Hel­lerup. Han føl­ger nu sta­dig fl it­tigt med i te­a­trets let­te­re af­de­ling som fl it­tig gæst ved pre­mi­e­rer. Rol­len som ver­den­stræt, men sta­dig pi­geg­lad le­ve­mand med en ho­ved­rysten ti­l­overs for ver­den gi­ver han sta­dig ger­ne i bil­led­bla­de og for­mid­dags­a­vi­ser. De erin­drin­ger, han ger­ne vil ha­ve skre­vet, ven­ter vi sta­dig på. Man må hå­be, de kom­mer, for hi­sto­ri­er er der nok af. Og de er go­de.

Le­ve­man­den Klaus Pagh har mas­ser af hi­sto­ri­er, men erin­drin­ger­ne må man sta­dig ven­te på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.